Середа, 21 грудня 2011 — Сайт міста Шепетівка

13 жовтня Президент Украї­ни Віктор Федорович Янукович здійснив робочу поїздку до Хмельницької області. За підсумками цієї поїздки вій, зок­рема, доручив прем'єр-міністру України Миколі Азарову та го­лові Хмельницької облдержад­міністрації Василю Ядусі (далі цитуємо): «Опрацювати питан­ня щодо падання в установленому порядку державної підтримки для ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати, що ут­ворилася на підприємствах дер­жавної форми власності, розта­шованих на території Хмель­ницької області...».

Водночас президент доручив Віктору Балозі, Анатолію Близ­нюку, Юрію Бойку (далі цитує­мо): «Опрацювати питання щодо визначення особливого режиму територій міста Шепетівки, сіл

Плена та Хутір Шепетівського району, сіл Дяків та Краносілка Славутського району Хмель­ницької області, що перебувають у зоні спостереження Хмель­ницької атомної електростанції. Термін — 3 січня 2012 року».

Як ми інформували у ми­нулому номері тижневика, ви­конуючи доручення Прези­дента України, президент на­ціональної атомної енергоге-неруючої компанії «Енерго-атом» Ю.О.Недашковський 1 грудня скликав параду з пи­тання внесення окремих на­селених пунктів Хмельниць­кої області до 30-кіломстро-вої зони спостереження Хмельницької АЕС. У нараді взяли участь і висловили свої пропозиції Шететівський міський голова С. А. Антонюк, голова Шепетівської районної державної адмініст­рації І. К. Адамець, началь­ник управління економічно­го розвитку виконкому Ше­петівської міської ради О. М. Гринь та заступник ге­нерального директора з ка­пітального будівництва ХАЕС О. В. Рахлінський. Прези­дент НАЕК «Енергоатом» ІО. О.  Недашковський за підсумками наради доручив відповідним службам ком­панії замовити документацію на входження Шепетівки у зону спостереження ХАЕС.

 6 грудня цього року заступ­ник міністра регіонального розвитку, будівництва та жит­лово-комунального господар­ства України (Мінрегіон Ук­раїни В- Ісаєнко надіслав па адресу Хмельницької об­ласної державної адміністрації факсограму із грифом «Термі­ново» такого змісту:

«Па виконання абзацу 6 пун­кту 2 доручення Президента Ук­раїни

В. Ф. Януковича від 29 лис­топада 2011 року № 1-1/2814 за підсумками робочої поїздки до Хмельницької області 13 жовт­ня 201 1 року Міністерство регіо­нального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо­дарства України просить Хмельницьку обласну державну адмі­ністрацію терміново надати в електронному та паперовому вигляді пропозиції щодо визна­чення особливого режи- му територій міста Шепетівка, сіл  Плес­на та Хутір Шепетівського ра­йону, сіл Дяків та Красносілка Славутського району Хмель­ницької області, що перебувають у зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції».

Наступного дня, тобто 7 грудня, як Хмельницькою обл­держадміністрацією, так і ви­конкомом Шепетівської міської ради пропозиції щодо визначення особливого режи­му територій, вказаних для включення у зону спостережен­ня Хмельницької АЕС, були надані Мінрегіону України.

О. Твердун.


0
репостів
0
репостів