Сторінки
 1.   Держустанови
 2.    Публічне

Шепетівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

 1.   Лікарні
 2.    Публічне
Адміністративне управління: Савчук Валентина Миколаївна – головний лікар тел. 4-17-21 Секретар тел. 4-04-29 Заступники головного лікаря: Юрчишина Людмила Михайлівна – заступник головного лікаря з ме"..

Адміністративне управління:
Савчук Валентина Миколаївна – головний лікар тел. 4-17-21
Секретар тел. 4-04-29

Заступники головного лікаря:
Юрчишина Людмила Михайлівна – заступник головного лікаря з медичної частини
Наумець Олександр Олександрович – заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення району тел. 4-04-12
Фещина Лідія Анатоліївна – заступник головного лікаря з економічних питань тел. 4-17-20

ІІ. Амбулаторно-поліклінічна служба:
Поліклініка ЦРЛ. тел. 4-04-12
Реєстратура тел. 4-03-66
Відділення денного стаціонару. Завідувач – Пирожок Оксана Тимофіївна
Стоматологічний кабінет– Заремба Людмила Ярославівна тел. 4-04-07
Жіноча консультація. Завідувач – Борисюк Людмила Дмитрівна тел. 4-04-20
Протитуберкульозний кабінет – Усенко Іван Степанович тел. 4-03-71
Кабінет «Довіра» – Молокопой Валентина Леонідівна тел. 4-28-96

ІІІ. Відділення:
Відділення невідкладної медичної допомоги. Завідувач – Довгань Олег Миколайович тел. 4-03-59
Хірургічне відділення (30 ліжок). Завідувач – Башиста Рімма Олександрівна тел. 4-00-88
Травматологічне відділення (25 ліжок). Завідувач – Федина Михайло Ярославович тел. 4-04-15
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Завідувач – Сивоконюк Валерій Вікторович тел. 4-04-50
Терапевтичне відділення (30 ліжок). Завідувач – Лаврук Анжела Федорівна тел. 4-04-44
Кардіологічне відділення (25 ліжок). Завідувач – Савчук Ірина Василівна тел. 4-04-23
Інфекційне відділення (25 ліжок). Завідувач – Василик Галина Петрівна, тел. 4-04-55
Неврологічне відділення (25 ліжок). Завідувач – Корицька Олена Олександрівна тел. 4-03-57
Педіатричне відділення (30 ліжок). Завідувач – Костюк Світлана Володимирівна тел. 4-03-83
Хірургічне спеціалізоване відділення (20 ліжок) тел. 4-03-75

Офтальмологічне. Завідувач – Незборецький Сергій Олексійович;
Отоларингологічне. Завідувач – Мороз Олег Орестович.

Відділення реабілітації (10 ліжок). Завідувач – Гром Тетяна Федорівна тел. 4-04-55
Урологічне відділення (20 ліжок). Завідувач – Трофімчук Ігор Петрович тел. 4-04-01
Акушерсько-гінекологічне відділення (50 ліжок). Завідувач – Волянський Володимир Васильович тел. 4-03-89, 4-03-99

 1.   Автошколи
 2.    Публічне
Професійно-технічний навчальний заклад Шепетівського міського спортивно-технічного клубу Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України є професійно-технічним закладом установле"..
Професійно-технічний навчальний заклад Шепетівського міського спортивно-технічного клубу Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України є професійно-технічним закладом установленого атестаційного рівня, заснований на власності ТСО України і входить до системи освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я та базою оборонно-масової, навчальної і спортивної роботи.
 
Головним завданням навчального закладу є забезпечення права громадян на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів та здібностей, допрофесійна підготовка, підготовка призовників, резервістів, робітничих кадрів, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей та свідомості.

Навчальний заклад створений за рішенням обласного комітету ТСО України – наказ №47 від 07.07.1993 року на майні, що є власністю Товариства сприяння обороні України. Навчальний заклад – ПТНЗ Шепетівського МСТК ТСО України є правонаступником Шепетівського СТК ДТСААФ, який був створений рішенням обласного комітету ДТСААФ наказ Голови обласного комітету ДТСААФ №17 від 11.04.1949 р.). Згідно з наказом Голови Хмельницької Обласної організації ТСО України від 7 грудня 2004 року №94 Шепетівський СТК ТСО України перейменовано у ПТНЗ Шепетівського МСТК ТСО України.
 1.   Школи
 2.    Публічне

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»

ПП «Управдом» є управителем частини житлового фонду м.Шепетівки.В управлінні та утриманні підприємства знаходиться 110 багатоквартирних будинків.Метою діяльності ПП «Управдом» є забезпечення кваліфіко"..

ПП «Управдом» є управителем частини житлового фонду м.Шепетівки.В управлінні та утриманні підприємства знаходиться 110 багатоквартирних будинків.

Метою діяльності ПП «Управдом» є забезпечення кваліфікованого якісного утримання, обслуговування та ремонту житлового фонду, його технічного обладнання, належного санітарного стану прибудинкових територій і контроль за своєчасним наданням комунальних послуг певної якості для створення мешканцям належних умов проживання.

ПП «Управдом» є багатопрофільним підприємством.

Надає комунальні послуги в тому числі :

1.Прибирання прибудинкової території

2.Вивіз твердих побутових відходів

3.Обслуговування та ремонт внутрішньо будинкових мереж, водопостачання та водовідведення, тепломереж та електромереж.

4.Поточний ремонт житлового фонду

5.Обстеження та опосвідчення вентиляційних та димових каналів

Контактні телефони:

 • 097 333 54 05 - Директор - Тихончук Роман Миколайович
 • 4-16-24 - Головний бухгалтер – Кравчук Наталія Олександрівна
 • 098 225 86 28 - Аварійна служба цілодобово
 • 098 225 86 28 - Технічний відділ
 • 4-16-24 - Абонентський відділ 
 1.   ЗМІ
 2.    Публічне
День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­лас"..

День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­ласті. Роз­повсюд­жу­єть­ся в Ше­пе­тів­ці та районі, а та­кож в ін­ших на­се­ле­них пун­ктах Хмель­ницької об­ласті.

Га­зе­та дру­ку­єть­ся що­се­ре­ди нак­ла­дом 4000 при­мір­ни­ків на 16 сто­рін­ках фор­ма­ту А3. На сво­їх шпаль­тах ми про­по­ну­ємо чи­та­чам та рек­ла­мо­дав­цям міс­це­ві та сві­то­ві но­ви­ни. Дру­ку­ємо прог­ра­му те­ле­пе­ре­дач, ас­тро­ло­гіч­ний прог­ноз, ко­рис­ні по­ра­ди та до­від­ко­ву ін­форма­цію. Один із ос­новних нап­ря­мів — рек­ламна ді­яль­ність. Що­тиж­ня роз­мі­щу­ємо по­над 400 при­ват­них ого­ло­шень та 3500 см² рек­ламної пло­щі.

Пер­ший при­мір­ник га­зе­ти по­ба­чив світ ще в 1992 ро­ці. От­же, в 2017 ро­ці тиж­не­ви­ку ви­пов­ни­ло­ся 25 ро­ків. 2016 рік зна­ме­ну­вав но­ву ві­ху в іс­то­рії на­шо­го ви­дан­ня — зад­ля зруч­ності на­ших чи­та­чів і за ви­мо­га­ми ча­су «День за днем» по­чи­нає ви­хо­ди­ти та­кож і у виг­ля­ді ін­тернет-ви­дан­ня. Ін­форма­ція, яка пуб­лі­ку­ва­ти­меть­ся на цьому сай­ті не бу­де пов­ністю ко­пі­юва­ти оф­лай­но­ву вер­сію га­зе­ти, на­то­мість, доз­во­лить і на­да­лі роз­по­ві­да­ти на­шим чи­та­чам про най­ці­ка­ві­ші по­дії в районі, об­ласті та в кра­їні, але опе­ра­тив­ні­ше, роз­горну­ті­ше, з фо­то- та ві­де­ома­те­рі­ала­ми.

Сві­доц­тво про ре­єс­тра­цію пе­рі­одич­но­го ви­дан­ня:
ХЦ № 357 від 08.09.1999

 1.   Держустанови
 2.    Публічне

Судді:
Козачук С.В.
Цідик А.Ю.
Мазур Н.В.
Березюк О.Г.
Босюк В.А.
Стаднічук Н.Л.
Березова І.О.
Березюк Н.П.

Глорія - це домашня кухня, великі зали дял проведення різного роду заходів.

Тут можно не тільки смачно поїсти а і відпочити з прекрасною компанією і живою музикою.

Ресторан української кухні

 1.   Держустанови
 2.    Публічне
Відділ культури Джус Світлана Миколаївна Начальник відділу культури 4-01-66 каб № 416 Управління освіти Тихончук Людмила Іванівна Начальник управлінн"..
Відділ культури
Джус Світлана Миколаївна Начальник відділу культури 4-01-66 каб № 416
Управління освіти
Тихончук Людмила Іванівна Начальник управління освіти 4-07-88 Будинок освіти №1
Фінансове управління
Дрищ Василь Олексійович Начальник фінансового управління 4-11-23 каб № 406/1
Управління праці та соціального захисту населення
Білас Сергій Григорович Начальник управління праці та соціального захисту населення 4-03-13 каб №211/1

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницька Тетяна Олександрівна Директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 4-16-23 каб №3

Немає сторінок, створених цим користувачем.
Неможливо завантажити підказку.