Понеділок, 13 травня 2019 17:43

ПП «МВМ-13» знову заблокувало ремонт Старокостянтинівського шосе

Зна­чен­ня сло­ва «все» най­влуч­ні­ше ха­рак­те­ри­зує си­ту­ацію з тен­де­ром на ре­монт до­рожнього пок­риття у Ше­пе­тів­ці, ад­же учас­ник кон­курсу ПП «МВМ-13» на­діс­лав скар­гу до Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту що­до ре­зуль­та­тів а­ук­ці­ону. Та­ки­ми ді­ями «кон­ку­рент» від­термі­ну­вав до­рож­ні ро­бо­ти на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се. Пе­ре­мож­цем бу­ло об­ра­но ТОВ «Тех­но-буд-центр» з Тер­но­по­ля.

У бе­рез­ні за­мов­ник ро­біт — Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди — роз­містив ого­ло­шен­ня у сис­те­мі «Про­зо­ро» на ви­ко­нан­ня ре­мон­ту до­рожнього пок­риття на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се вар­тістю 6 648 948 грн. Тен­дерні про­по­зи­ції по­да­ло три кам­па­нії ТОВ «Тех­но-буд-центр», ПП «МВМ-13» та ПП «Строй Сер­віс-999».

За ре­зуль­та­та­ми тор­гів ТОВ «Тех­но-буд-центр» зап­ро­по­ну­ва­ло ви­ко­на­ти ро­бо­ти за 5 276 761,00 грн, тоб­то по­ни­зи­ло вар­тість ро­біт на 1,3 млн грн. А вже 3 трав­ня, піс­ля роз­крит­тя про­то­ко­лів, то­ва­рис­тво заз­на­чи­ли як пе­ре­мож­ця, з яким Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди мо­же ук­ласти до­го­вір на ви­ко­нан­ня ро­біт.

То­ва­рис­тво «Тех­но-буд-центр» — має 4 ас­фаль­тних за­во­ди. Ге­ог­ра­фія ви­ко­на­них ним об’єк­тів дав­но роз­ши­ри­ла­ся за ме­жі Тер­но­піль­ської об­ласті — Львівсь­ка, Іва­но-Фран­ківсь­ка, Чер­ні­вець­ка, За­кар­патсь­ка, Хмель­ницька, Рів­ненсь­ка та Жи­то­мирсь­ка.

Але не дов­го ті­ши­ли­ся як за­мов­ник, так і пе­ре­мо­жець. По­за­як ци­ми ви­хід­ни­ми на сай­ті «Про­зо­ро» з’яви­ла­ся ін­форма­ція про скар­гу від ПП «МВМ-13» що­до ска­су­ван­ня рі­шен­ня про виз­на­чен­ня пе­ре­мож­цем ТОВ «Тех­но-буд-центр».

На­га­да­ємо, що ПП «МВМ-13» у 2013 ро­ці за ре­зуль­та­та­ми тен­де­ру мав ви­ко­на­ти ка­пі­таль­ний ре­монт прос­пекту Ми­ру на за­галь­ну су­му в 21 млн 273 тис. грн. Як сво­го ча­су заз­на­чав «Віс­ник дер­жавних за­ку­пі­вель», до груд­ня 2014-го під­рядник зап­ла­ну­вав ви­ко­на­ти ре­мон­тні ро­бо­ти і на­віть об­лашту­ва­ти на від­різку у 2,3 км (а са­ме та­ка про­тяж­ність ву­ли­ці) ав­то­па­віль­йони, а та­кож по­са­ди­ти 12 сад­жанців ли­пи та каш­та­нів.

Як ре­зуль­тат, Ше­пе­тів­ка з то­го ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту має ли­ше час­ти­ну за­ас­фаль­то­ва­но­го прос­пекту. З 2014 ро­ку вла­да міс­та й ви­ко­на­вець ро­біт су­дять­ся че­рез якість ви­ко­на­них ро­біт. Че­рез тяж­би у су­до­вій пло­щи­ні ра­хун­ки міс­та на ка­пі­таль­не бу­дів­ниц­тво, а са­ме до­ріг, — заб­ло­ко­ва­ні.

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:18
Адміністратор

Адміністратор сайту Шепетівки

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коментарі (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Це було очікувано в разі програшу тендеру. Ці баняки задовбали, дорожник сраний багато на себе бере

либерман
Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением