Середа, 05 вересня 2018 20:32

У жовтні вартість проїзду в Шепетівці може зрости

У жовтні вартість проїзду в Шепетівці може зрости Фото Дмитра Шпака

«Ше­пе­тівсь­ке ав­тотран­спортне під­при­ємс­тво 16807» звер­ну­ло­ся в уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди що­до пе­рег­ля­ду ді­ючо­го та­ри­фу на місь­ких мар­шру­тах. На дум­ку пе­ре­віз­ни­ка вста­нов­ле­на вар­тість про­їз­ду вже еко­но­міч­но не­обґру­то­ва­на. З цього при­во­ду 5 ве­рес­ня від­бу­ли­ся гро­мадсь­кі слу­хан­ня в при­мі­щен­ні Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди.

Дум­ку гро­мадсь­кос­ті прий­шли зас­лу­ха­ти по­са­дов­ці та са­мі пе­ре­віз­ни­ки. Щоп­равда, міс­тян прий­шло стіль­ки, що й паль­ців од­ні­єї ру­ки вис­та­чи­ло, аби по­ра­ху­ва­ти. 

Роз­по­чав слу­хан­ня що­до пе­ре­ве­зень вже тра­ди­цій­но Олек­сандр Гринь, на­чаль­ник уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку:

— На сьогод­нішній день у міс­ті Ше­пе­тів­ці вар­тість пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів місь­ким ав­тотран­спор­том у зви­чай­но­му ре­жи­мі ру­ху та в ре­жи­мі мар­шрут­но­го так­сі ста­но­вить 4 грн по міс­ту та 4,50 грн до се­ла Су­дил­ко­ва і Д/к «Ім­пульс». Заз­на­че­ні та­ри­фи зат­вер­дже­ні рі­шен­ня­ми ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди ще з ми­ну­ло­го ро­ку. Але до ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди на­дій­шла про­по­зи­ція від ПрАТ «Ше­пе­тівсь­ке ав­тотран­спортне під­при­ємс­тво 16807», яке об­слу­го­вує місь­кі мар­шру­ти № 1, № 2, № 3,№ 4, № 5, № 5-А, № 6, № 6-А, № 9, № 10, № 11 що­до пе­рег­ля­ду ді­ючо­го та­ри­фу. Під­при­ємс­тво ра­хує, що еко­но­міч­но обґрун­то­ва­на вар­тість пе­ре­ве­зен­ня од­но­го па­са­жи­ра на 2018 рік, з вра­ху­ван­ням 10 % рен­та­бель­нос­ті та се­ред­ній прог­но­зо­ва­ній вар­тості паль­но­го 29,00 грн/л, скла­дає 5,23 грн.

Пе­ре­віз­ник вка­зав у звер­ненні, що за пе­рі­од дії рі­шен­ня 2017 ро­ку в каль­ку­ля­ції со­бі­вар­тості пос­луг пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів на заз­на­че­них мар­шру­тах від­бу­лись змі­ни в скла­до­вих со­бі­вар­тості про­їз­ду, а са­ме: вар­тість па­ли­ва, мо­тор­них олив та ін­ших скла­до­вих.

Крім то­го, в роз­ра­хун­ку пе­ре­віз­ни­ка ПрАТ «Ше­пе­тівсь­ке АТП 16807» на 2018 рік пе­ред­ба­че­но нас­тупні змі­ни: збіль­шен­ня за­ро­біт­ної пла­ти во­ді­ям — до 7500 грн, вит­ра­ти на ви­го­тов­лення квит­ків на про­їзд та квит­ко­во-ка­со­вої до­ку­мен­та­ції — 17 ти­сяч грн та оп­ла­та пос­луг зв’яз­ку для па­са­жи­рів (ка­ме­ри, Ін­тернет) — 20935,20 грн.

Від­так, зап­ро­по­ну­ва­ли та­кі роз­цінки: по міс­ту — 5 грн, в се­ло Су­дил­ків та до Д/к «Ім­пульс» — 6 грн.

Але тут на за­хист се­лян вис­ту­пи­ли пред­став­ни­ки Су­дил­ківсь­кої ОТГ, чо­му для міс­тян під­ви­щи­ли про­їзд на 1 грив­ню, а для се­лян — на 1,50?

Та­кож пос­ла­ли­ся на ве­ли­ку про­тяж­ність мар­шру­тів у заз­на­че­ний на­се­ле­ний пункт.

— Від­по­від­но до роз­ра­хун­ку та­ка вар­тість ви­хо­дить, — по­яс­ни­ла Те­тя­на Сав­чук, бух­галтер АТП.

При­сут­ня на об­го­во­рен­ні де­пу­тат Ва­лен­ти­на Про­хор­чук пос­та­ви­ла пе­ре­віз­ни­кам пи­тан­ня:

— Під­ви­щен­ня та­ри­фу пе­ред­ба­чає під­ви­щен­ня якос­ті пе­ре­ве­зен­ня?

— На жаль, по­ря­док роз­ра­хун­ку та­ри­фів Мін­тран­су не пе­ред­ба­чив та­кої скла­до­вої, як якість та ввіч­ли­вість, від­по­вів Олек­сандр Гринь.

Са­мі ж пе­ре­віз­ни­ки зни­зу­ва­ли пле­чи­ма та на­рі­ка­ли на якість до­ріг, мов­ляв їх­ній стан сут­тє­во впли­ває на стан тран­спортно­го за­со­бу.

— Чо­му увесь час на­рі­ка­ють на пе­ре­віз­ни­ків, а ко­ли ого­ло­шу­єть­ся кон­курс, то пе­ре­ма­га­ють од­ні й ті са­мі? — по­ці­ка­ви­ли­ся пред­став­ни­ки Су­дил­ківсь­кої ОТГ.

— Як­що на кон­курс за­хо­дить два пе­ре­віз­ни­ки, то­ді є з-по­між ко­го виб­ра­ти. А ко­ли ого­ло­шу­єть­ся кон­курс на «збит­ко­вий» мар­шрут, а пе­ре­віз­ник зго­ло­шу­єть­ся на ньому пра­цю­ва­ти ли­ше один, то са­мі ро­зу­мі­єте, що це кон­курс в «лап­ках», — по­яс­нив Олек­сандр Гринь.

Про­по­зи­ції від міс­тян що­до вста­нов­лення та­ри­фу на пе­ре­ве­зен­ня у Ше­пе­тів­ці уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди прий­має ще до 9 ве­рес­ня. Да­лі про­ект рі­шен­ня роз­гля­да­ти­ме ви­кон­ком. І ли­ше в жов­тні вар­тість про­їз­ду мо­же зрос­ти.

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:18

Коментарі (5)

This comment was minimized by the moderator on the site

Все так але підвищення тарифів повинно проводитися з відповідністтю послуг! Прикладом є рух маршруток по місту коли хто хоче той так їздить! Транспортна поліція в місто половина маршрутів нема ! Це що? Вся техніка повинна бути нова а не...

Все так але підвищення тарифів повинно проводитися з відповідністтю послуг! Прикладом є рух маршруток по місту коли хто хоче той так їздить! Транспортна поліція в місто половина маршрутів нема ! Це що? Вся техніка повинна бути нова а не скотовози! Лише тоді і підвищення ціни на проїзд! Які умови така оплата!

Детальніше
myron
This comment was minimized by the moderator on the site

Проблема в тому, що у Савчука немає реальної конкуренції, відповідно і якість послуг на нулі. Були б конкуренти, то він би швиденько взявся за покращення.

Dj Os
This comment was minimized by the moderator on the site

Витрати на виготовлення квитків? Хтось бачив як ті квитки хоть виглядають?

либерман
This comment was minimized by the moderator on the site

Не бачив, але то я так зрозумів, то Савчук хочуе впровадити і витрати перекласти на нас.

Dj Os
This comment was minimized by the moderator on the site

Щось я сумніваюсь що ті квитки будуть, а те що бабло зруьати хоче то факт

либерман
Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением

Авторизація

Погода

Погода