Розділ Події

У Шепетівці «Енергоінвест» зірвав пломби на газопроводі

Автор Ірина Погребняк 13 листопада 2017, 13:36

Сьогод­ні зран­ку, 13 лис­то­па­да, пра­ців­ни­ки ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зір­ва­ли плом­би на га­зо­во­му тру­боп­ро­во­ді, що на ву­ли­ці Ко­ро­лен­ка, та від­кри­ли кран по­да­чі бла­кит­но­го па­ли­ва.

А по­ча­ло­ся все з то­го, що на по­чат­ку ро­бо­чо­го дня на під­при­ємс­тво теп­ло­ле­ме­ре­жі прий­шли ше­пе­тів­ча­ни з ви­мо­гою увім­кну­ти цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня.

— Спо­чат­ку ми про­си­ли в ке­рів­ни­ка Олек­сан­дра Пус­то­вой­та під­пи­са­ти рі­шен­ня се­сії, а він ли­ше сто­яв та ки­вав го­ло­вою. Єди­не на що він по­го­див­ся — зір­ва­ти плом­би, — ска­за­ла Ма­рія, од­на з учас­ниць ак­ції про­тес­ту.

То­ді на­лаш­то­ва­ні рі­шу­че спо­жи­ва­чі ви­ма­га­ли, аби пра­ців­ни­ки зір­ва­ли плом­би на га­зоп­ро­во­ді і від­кру­ти­ли за­сув­ку.

Лю­ди, що прий­шли ви­ма­га­ти опа­лен­ня, роз­ді­ли­ли­ся, од­ні за­ли­ши­ли­ся в при­мі­щен­ні цен­траль­ної ко­тель­ні, ін­ші поп­ря­му­ва­ли за пра­ців­ни­ком під­при­ємс­тва до га­зоп­ро­во­ду. Спо­чат­ку пра­ців­ник ска­зав до спо­жи­ва­чів:

— Ось ця тру­ба — зри­вай­те плом­би!

— Гро­ма­да має зри­ва­ти? По яко­му це? Ви пра­ців­ник — зір­віть в при­сут­ності гро­ма­ди, — від­по­ві­ли лю­ди.

Пра­ців­ник зір­вав плом­бу, пі­дій­шли його ко­ле­ги вий­ня­ли заг­лушку, щось у тру­бах за­ши­пі­ло. Ска­за­ли що це газ. Не ві­до­мо чи піш­ло по тру­бах бла­кит­не па­ли­во, але в при­мі­щен­ні ко­тель­ні за­гу­ли на­со­си. По­каз­ник тем­пе­ра­ту­ри во­ди, що цир­ку­лює в сис­те­мі, — 10° С.

В ке­рів­ни­ка ПАТ «Ше­пе­тів­ка Газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го ми по­ці­ка­ви­ли­ся про нас­лідки зри­ву пломб на га­зоп­ро­во­ді:

— Пе­рек­ри­ємо в ін­шо­му міс­ці. Там від­рі­же­мо, заг­лу­ши­мо і все. Ми ли­ше тран­спортна ор­га­ні­за­ція, а пос­та­чаль­ник га­зу єди­ний виз­на­че­ний Ка­бі­не­том Мі­ніс­трів Ук­ра­їни — НАК «Наф­то­газ». На сьогод­нішній день для «Енер­го­ін­весту» пос­та­чаль­ник не на­дав но­мі­на­цій. А те що во­ни са­мо­віль­но зір­ва­ли плом­би — зло­чин.

Останнє редагування 10 липня 2019, 00:19
0
репостів
0
репостів