Понеділок, 13 листопада 2017 13:36

У Шепетівці «Енергоінвест» зірвав пломби на газопроводі

Сьогод­ні зран­ку, 13 лис­то­па­да, пра­ців­ни­ки ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зір­ва­ли плом­би на га­зо­во­му тру­боп­ро­во­ді, що на ву­ли­ці Ко­ро­лен­ка, та від­кри­ли кран по­да­чі бла­кит­но­го па­ли­ва.

А по­ча­ло­ся все з то­го, що на по­чат­ку ро­бо­чо­го дня на під­при­ємс­тво теп­ло­ле­ме­ре­жі прий­шли ше­пе­тів­ча­ни з ви­мо­гою увім­кну­ти цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня.

— Спо­чат­ку ми про­си­ли в ке­рів­ни­ка Олек­сан­дра Пус­то­вой­та під­пи­са­ти рі­шен­ня се­сії, а він ли­ше сто­яв та ки­вав го­ло­вою. Єди­не на що він по­го­див­ся — зір­ва­ти плом­би, — ска­за­ла Ма­рія, од­на з учас­ниць ак­ції про­тес­ту.

То­ді на­лаш­то­ва­ні рі­шу­че спо­жи­ва­чі ви­ма­га­ли, аби пра­ців­ни­ки зір­ва­ли плом­би на га­зоп­ро­во­ді і від­кру­ти­ли за­сув­ку.

Лю­ди, що прий­шли ви­ма­га­ти опа­лен­ня, роз­ді­ли­ли­ся, од­ні за­ли­ши­ли­ся в при­мі­щен­ні цен­траль­ної ко­тель­ні, ін­ші поп­ря­му­ва­ли за пра­ців­ни­ком під­при­ємс­тва до га­зоп­ро­во­ду. Спо­чат­ку пра­ців­ник ска­зав до спо­жи­ва­чів:

— Ось ця тру­ба — зри­вай­те плом­би!

— Гро­ма­да має зри­ва­ти? По яко­му це? Ви пра­ців­ник — зір­віть в при­сут­ності гро­ма­ди, — від­по­ві­ли лю­ди.

Пра­ців­ник зір­вав плом­бу, пі­дій­шли його ко­ле­ги вий­ня­ли заг­лушку, щось у тру­бах за­ши­пі­ло. Ска­за­ли що це газ. Не ві­до­мо чи піш­ло по тру­бах бла­кит­не па­ли­во, але в при­мі­щен­ні ко­тель­ні за­гу­ли на­со­си. По­каз­ник тем­пе­ра­ту­ри во­ди, що цир­ку­лює в сис­те­мі, — 10° С.

В ке­рів­ни­ка ПАТ «Ше­пе­тів­ка Газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го ми по­ці­ка­ви­ли­ся про нас­лідки зри­ву пломб на га­зоп­ро­во­ді:

— Пе­рек­ри­ємо в ін­шо­му міс­ці. Там від­рі­же­мо, заг­лу­ши­мо і все. Ми ли­ше тран­спортна ор­га­ні­за­ція, а пос­та­чаль­ник га­зу єди­ний виз­на­че­ний Ка­бі­не­том Мі­ніс­трів Ук­ра­їни — НАК «Наф­то­газ». На сьогод­нішній день для «Енер­го­ін­весту» пос­та­чаль­ник не на­дав но­мі­на­цій. А те що во­ни са­мо­віль­но зір­ва­ли плом­би — зло­чин.

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:19

Коментарі (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

Це вже частина міста опалюэться а інші?? ЖД вокзал, Шешукова 2 котельні, Район 3-го Риму ,Проспект-Миру??????

myron
This comment was minimized by the moderator on the site

пустовойт нашёл лоха которого будут тягать по судам вместо него

zlyj vuyko
Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением

Авторизація

Погода

Погода