Газети нашого міста

Підкатегорії

Шепетівка

Шепетівка (59)

Міський інформаційно-рекламний тижневик "Шепетівка"

Засновник ТОВ "Шепетівська друкарня"

Редактор Оксана Банкова

Редакційна колегія: О.П. Царик, В.І. Кучма, А.С. Полєщенков, І.В. Кобилянська, А.П. Мазанюк

Перегляд матеріалів ...
День за Днем

День за Днем (5)

Засновник З.Ю. Фрейліхман

Редактор Н.С. Гурінович

Перегляд матеріалів ...
З 24 по 26 січня у шаховому клубі «Дебют» ДЮСШ про­ходили щорічні змагання з шахів серед команд шкіл міста «Біла тура». Змагання прово­дилися ШМЦФЗН «Спорт для всіх» спільно з відділом у спра­вах сім’ї, молоді та спорту вй- конавчого комітету Шепеті- вської міської ради. До участі у змаганняхдопускалися учас­ники не старші 14 років. Ко­манди складалися з трьох чо­ловік: двоє хлопців та одна дівчина. Переможцем турніру стала команда СЗОШ №2, лише на півочка від неї відстала коман­да НВО №2. Третє місце по­сіла команда НВК №3. Також були визначені кращі в особистому заліку на дошках. На першій дошці перше місце посів представ­ник команди…
У п’ятницю, 20 січня, відбув­ся перший етап нових змагань з настільного тенісу серед юнаків — Гран-прі м. Шепетів­ки 2012 року. Змагання органі­зовані та проводяться Шепеті- вським міським цен тром фізич­ного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого коміте­ту Шепетівської міської ради. І Іротягом року планується про­вести шість етапів цих змагань. За підсумками п’яти кращих ре - зультатів, показаних учасника­ми, буде визначено переможця Гран-прі 2012 року. До участі у змаганнях запрошуються усі любителі гри в настільний теніс шкільного віку. Перший етап вже приніс сюрпризи. По-перше, порівня­но з минулим роком, серед учас­ників змагань з’явилася…
Субота, 18 лютого 2012 19:03

Творчість задля задоволення

У рамках акції для пенсі­онерів «Творчість із задово­ленням», що організовуєть­ся і проводиться «Приват- Банком», на конкурс було представлено різножанрові роботи багатьох учасників. Журі конкурсу навіть не здогадувалося, що виник­нуть труднощі у визначенні переможців. Адже кожен наданий для. участі в акції твір створено дійсно-таки талановитими шепетівчана- ми і, певна річ, із задово­ленням. Акція «Творіть із задово­ленням» не передбачає виз­начення першого чи, скажі­мо, третього місць. Однак кращих названо. Ними стали шенетівчани Зоя Володими­рівна Бесчасна (композиція «Солом’яна хатинка»), В’я- чеслав Павлович Фарбей (композиція «Козацька роди­на»), Микола Андрійович Вербіцький (композиція «Шишковий кошик»), Чингіз Занбабайович Халі- лов (картина з битого скла «Золота амфора»), Галина Терентіївна…
Субота, 18 лютого 2012 19:01

Атестація робочих місць

Понад 19 років в Україні діє Порядок проведення атес­тації робочих місць за умовами праці (надалі - атестація), зат­верджений постановою Кабі­нету Міністрів від01.08.1992 р. №442. Проведення атестації відіграє головну роль у вста­новленні об’єктивних показ­ників умов праці на робочому місці працівника. Конкретні дані санітарно- гігієнічних досліджень щодо встановлення наявності на ро­бочому місці несприятливих та шкідливих факторів виробниц­тва (збільшені рівні хімічних речовин або пилу у повітрі ро­бочої зони, вібрація, шум, не­сприятливий мікроклімат, важкість та напруженість праці) дозволять належно оц­інити умови праці. Але найго­ловніше те, що мета атестації полягає у регулюванні сто­сунків між власником або упов­новаженим ним органом і пра­цівниками, в першу чергу у…
Субота, 18 лютого 2012 18:59

Дбаючи про здоров'я громадян

У січні 2006 року в резуль­таті реорганізації чотирьох районних лабораторій області було утворено Шепетівську міжрайонну державну лабо­раторію, яку на той час очо­лював Микола Євтихович Скотяк. Зараз лабораторія об­слуговує Шегіетівський, По- лонський, Ізяславський та Славутський райони. У складі установи працює близько тридцяти спеціалістів, якими вміло керує директор — Віталій Вікторович Староду- бов. Дбаючи про здоров’я гро­мадян, працівники лабораторії виконують цілу низку надваж- ливих завдань. Серед яких — недопущення в реалізацію недоброякісної п р о ду к ц і ї, профілактика розповсюджен­ня таких хвороб, як сибірка, трихінельоз, сальмонельоз, сказ та ін. Окрім того, праців­никами установи постійно про­водяться дослідження м’ясної та молочної продукції,…

Авторизація