Розділ Спорт

Через Шепетівку проляже шлях міжнародного веломаршруту

Автор zamkova.info 03 лютого 2017, 14:52
Про­е­кт «Євро­Ве­ло в Укра­ї­ні» завер­шив етап пла­ну­ва­н­ня укра­їн­ської ділян­ки між­на­ро­дно­го вело­мар­шру­ту Євро­Ве­ло-4. Укра­їн­ська части­на мар­шру­ту почи­на­є­ться від про­пу­скно­го пун­кту Шеги­ні Львів­ської обла­сті на кор­до­ні з Поль­щею.

Згі­дно з вимо­га­ми, вста­нов­ле­ни­ми Євро­пей­ською феде­ра­ці­єю вело­си­пе­ди­стів – коор­ди­на­то­ра­ми мере­жі мар­шру­тів Євро­ве­ло, – укра­їн­ський вело­мар­шрут пови­нен мати які­сне твер­де покри­т­тя та про­хо­ди­ти через насе­ле­ні пун­кти, що маю­ть тури­сти­чну інфра­стру­кту­ру і роз­та­шо­ва­ні на від­ста­ні 70–100 км (саме таку від­ста­нь вело­си­пе­ди­ст може ком­фор­тно подо­ла­ти за день).

Май­бу­тній вело­мар­шрут охо­плю­ва­ти­ме шість обла­стей: Львів­ську, Тер­но­піль­ську, Рів­нен­ську, Хмель­ни­цьку, Жито­мир­ську та Київ­ську. Він про­хо­ди­ти­ме через такі насе­ле­ні пун­кти: Шеги­ні – Львів – Бере­жа­ни – Тер­но­пі­ль – Поча­їв – Кре­ме­не­ць – Острог – Шепе­тів­ка – Полон­не – Жито­мир – Радо­ми­шль – Мака­рів – Ірпі­нь – Київ. Загаль­на про­тя­жні­сть укра­їн­ської ділян­ки скла­де понад 700 км.

Таким чином, мар­шрут про­хо­ди­ти­ме через чоти­ри обла­сні цен­три: Львів, Тер­но­пі­ль, Жито­мир та Київ, а також через шість район­них цен­трів: Бере­жа­ни, Кре­ме­не­ць, Шепе­тів­ка, Полон­не, Радо­ми­шль та Мака­рів.

Подаль­ша робо­та над про­е­ктом вклю­чає в себе роз­роб­ку стра­те­гії та затвер­дже­н­ня вело­мар­шру­ту на рів­ні про­філь­них міні­стер­ств та депар­та­мен­тів, про­кла­да­н­ня вело­до­рі­жок на ділян­ках, де це необ­хі­дно, вста­нов­ле­н­ня наві­га­ції тощо. Не виклю­че­но, що у ході затвер­дже­н­ня про­е­кту та роз­роб­ки стра­те­гії на рів­ні міні­стер­ств та депар­та­мен­тів буду­ть вне­се­ні деякі змі­ни у мар­шрут.
0
репостів
0
репостів