Середа, 16 травня 2018 17:26

У Шепетівці поліцейські не дали підкинути львівське сміття

Автор Любов Гончарук

Сьогод­ні, 16 трав­ня, міс­це­ві пра­во­охо­рон­ці пе­реш­ко­ди­ли во­ді­ям ви­ки­ну­ти львівсь­ке сміт­тя в Ше­пе­тів­ці. 2 фу­ри зі сміт­тям пра­ців­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го ВП зу­пи­ни­ли на «603-му кі­ло­мет­рі» бі­ля ес­та­ка­ди.

— У по­лі­цію на­дій­шло по­ві­дом­лення про те, що на те­ри­то­рію Ше­пе­тівсь­ко­го району вве­зе­но львівсь­ке сміт­тя, — роз­по­вів Во­ло­ди­мир Ле­бідь, на­чаль­­ник сек­то­ру пре­вен­ції Ше­пе­тівсь­­ко­го ВП. — Із од­но­го з при­че­пів ви­ли­ва­ла­ся пі­доз­рі­ла рі­ди­на.

Отож, пра­во­охо­рон­ці опе­ра­тив­но ви­їха­ли на міс­це по­дії. При пе­ре­вір­ці нак­ладних ви­яви­ли, що сміт­тя ве­зуть та­ки львівсь­ке.

— Нак­ладні бу­ли ви­пи­са­ні на під­при­ємс­тво в Ше­пе­тів­ці. Про­те, ніх­то із суп­ро­вод­жу­ючих, які ма­ли б ви­їха­ти на­зус­тріч, не при­їха­ли. На во­ді­їв ван­та­жі­вок скла­де­но ад­мін­про­то­кол. За вчи­нен­ня да­но­го пра­во­по­ру­шен­ня пе­ред­ба­че­на ад­мі­ніс­тра­тив­на від­по­ві­даль­ність за стат­тею 152 — по­ру­шен­ня дер­жавних стан­дартів, норм і пра­вил у сфе­рі бла­го­ус­трою на­се­ле­них пун­ктів, пра­вил бла­го­ус­трою те­ри­то­рій на­се­ле­них пун­ктів. Це тяг­не за со­бою нак­ла­ден­ня штра­фу на гро­ма­дян від двад­ця­ти до ві­сім­де­ся­ти не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян і на по­са­до­вих осіб, гро­ма­дян — суб’єк­тів під­при­єм­ниць­кої ді­яль­нос­ті — від п’ят­де­ся­ти до ста не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, — під­су­му­вав Во­ло­ди­мир Ле­бідь.

Аби Ше­пе­тів­ку не пе­рет­во­ри­ли на по­лі­гон для львівсь­ким сміт­тя, пра­во­охо­рон­ці суп­ро­во­ди­ли їх за ме­жі об­ласті. 

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:17

Новини Шепетівки в месенджерах

Viber | Telegram

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением