Понеділок, 09 січня 2012 — Сайт міста Шепетівка

17 листопада цього року газета «Шепетівка» надру­кувала статтю "Добивають­ся зарплати". Та чи скоро бу­дуть її мати?!». Мова йшла в ній про те, що 4 листопада на прийом до міського голови С.А.Антонюка  прийшла гру­па колишніх працівників ВАТ «Шепетівський завод куль­тиваторів», які скаржилися, що більше півтори сотні інженерно-технічних працівників і робіт­ників тривалий час не отриму­ють остаточного розрахунку.

За кілька днів після цього прийому міський голова С. А. Антонюк скликав нара­ду, на якій розглянули пробле­ми колишніх культиваторників. У ній взяли участь ви­конуючий на той час обов'яз­ки міжрайонного прокурора О. І. Заремба, начальник уп­равління Пенсійного фонду України у м. Шепетівці та Шепетівському районі Л.П. Танасієико, начальник Шепе-тівської об'єднаної державної податкової інспекції В, І- Чернушич, начальник управління екологічного розвитку міськвиконкому О. М. Гринь, заступник начальника управ­ління праці та соціального захисту населення І. А. Дячук, ліквідатор ВАТ «Шепетівський завод культиваторів» Л. М. Грицай та представни­ки підприємства.

Нещодавно редакції по­відомили, що минулого чет­верга звільненим з роботи колишнім працівникам заводу культиваторів частково вип­лачено заробітну плату — за­галом 600 тисяч гривень.

О. Собчук.


На жаль насильство є досить поширеним у нашій бу­денності. Жахливо, але для декого це явище уже стало нормою життя. Проте, незва­жаючи на такий стан справ, у більшості випадків говорити про прояви насилля вголос не прийнято. В Україні існує страшна статистика, яка вка­зує на те, що в 95% випадків жертвами насильства в сім'ї стають жінки, а в 75% — діти. І від цього факту не втечеш. Тому саме зараз держава виз­нала, що такі негативні явища, як насильство, тендерна нерівність, торгівля людьми заважають розвитку гармоній­ного та гуманного суспільства, і прийняла низку законодавчих актів та запровадила прове­дення піар-акцій, що покликані захистити українця.

У листопаді—грудні в Ук­раїні проходив перший етап Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства», спрямованої на запобігання різним формам насильства і на формування гендерної культу­ри населення, та акції «Торгівлі людьми — НІ!», ме­тою якої є мінімізація загрози для мешканців міста стати жертвою торгівців людьми.

Варто зазначити, що акції мали па меті поширення інфор­мації про ці проблеми серед молоді. Учасники брали участь у трьох конкурсах: кращий твір-роздум на тему «Насильство в сім'ї руйнує її»; кращий плакат «Стоп — насильству!»; кращий плакат з пропаганди здорово­го способу життя.

Юні жителі Шепетівки ра­зом із своїми наставниками ак­тивно долучилися до участі у конкурсах, подавши на розгляд конкурсної комісії цікаві робо­ти.

9 грудня у приміщенні ма­лого залу міськвиконкому підбивали підсумки міського етапу акції. На заході були присутні начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому Наталія Стасюк, головний спеціаліст відділу Алла Гайдай, началь­ник відділу соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Онопрійчук, а також учасники конкурсу — учні за­гальноосвітніх шкіл міста зі своїми наставниками — со­ціальними педагогами.

Наталія Василівна у своєму вітальному слові зазначила:

— Сьогодні дуже приємно бачити у залі тих людей, які до­лучилися до надзвичайно важ­ливої мети — привернення ува­ги суспільства до проблем на­сильства в сім'ї, торгівлі людьми та тендерної нерівності. Адже ці проблеми — це проблеми не однієї людини чи однієї сім'ї, а цілого суспільства.

Відтак Наталія Василівна оголосила результати конкур­су та його переможців. У блоці кращий твір-роздум призові місця посіли учениця 11 кла­су НВО№.2 Тетяна Мали-новська та учениця 2-Є курсу НВК. № 1 Ірина Ларіна. І Іер-ше місце за кращий плакат «Стоп — насильству!» посіла творча група НВК №2 у складі Ірини Процанюк та Ірини Колесник. Друге місце отримала учениця 9 класу НЕЮ №3 Христина Коломій-чук. Третє місце здобула твор­ча група ЗОНІ №2. Всі при­зери та учасники одержали подяки та цінні подарунки від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому.

— Ви повинні нести в суспільство свою позицію, за цими принципами будувати свої сім'ї, адже суспільство зможе очиститися від насил­ля та нерівності тільки тоді, коли кожен його член буде прагнути до самовдоскона­лення. А ваші роботи будуть надалі використовуватися для профілактики зазначених га­небних явищ, — наголосила Алла Гайдай.

У рамках заходу відбулося нагородження переможців міського конкурсу па кращий плакат з пропаганди здорово­го способу життя. Тетяна Онопрійчук, начальник відділу соціальної роботи МЦСССДМ, вручила грамо­ти та дипломи призерів кон­курсу, довідкову літературу та подарунки.

На завершення заходу при­сутнім для розповсюдження у загальноосвітніх навчальних закладах міста роздали рек­ламну продукцію, методичні рекомендації з пропаганди здо­рового способу життя, запобі­гання насиллю, торгівлі людь­ми.

Правду говорять, що праг­нення до насилля притаманне, як правило, слабким людям. А отже той біль та страждання, причому не обов'язково фізич­ного характеру, який прино­сять «слабкі люди», здебіль­шого найрідніші, можуть по­долати сильні морально та психологічно «жертви». На­шому суспільству треба лише навчитися вчасно розгледіти, призупинити ці явища та не за­лишатися осторонь проявів агресії, несправедливості та приниження.

Ірина Кобилянська 

Переписи населення — го­ловний засіб збирання основ­них статистичних даних про на­родонаселення і житловий фонд, які мають за мету ство­рення всеохоплюючого джере­ла статистичної інформації для планування економічного та соціального розвитку, адмініст­ративних цілей, оцінки умов життя, для дослідних робіт, а також для використання в ко­мерційних та інших цілях.

За встановленою практи­кою і згідно з рекомендаціями Організації Об'єднаних І Іацій переписи населення у більшості країн світу прово­дяться раз на десять років. Переписи населення єунікаль-ним джерелом соціально-де­мографічних даних та дозволя­ють отримати найдетальнішу інформацію щодо різноманіт­них характеристик населення як на загальнодержавному та регіональному рівні, так і на міжнародному.

Останній перепис населен­ня в Україні проводився у 2001 році.

Резолюцією, прийнятою Економічною і соціальною ра­дою ООІ І, було проголошено наступний раунд переписів на­селення та житлового фонду 2010 року (з 2005 по 2014).

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів України прийняв рішення про проведення на­ступного Всеукраїнського пе­репису населення у 2012 році.

Метою проведення перепи­су населення у 2012 році є одер­жання об'єктивної інформації про зміни, які відбулися в со-ціально-економічному житті та устрої держави з часу поперед­нього перепису; створення інформаційної бази демогра­фічних та соціально-економі­чних даних щодо чисельності населення, його розподілу за

статтю та віком; отримання да­них про національний, мовний, сімейний склад, громадянство, рівень освіти, джерела засобів існування, зайнятість, мігра­ційну активність, житлові умо­ви населення тощо в країні за­галом та за всіма її адміністра­тивно-територіальними одини­цями.

Перепис проводиться шля­хом суцільного опитування на­селення за місцем перебуван­ня на дату перепису у формі інтерв'ю із залученням спеціально навченого тимчасо­вого переписного персоналу.

Результати Всеукраїнсько­го перепису населення 2012 року стануть надійною базою для інформаційного забезпе­чення прогнозування і управ­ління соціально-економічним розвитком України, включаю­чи планування та реалізацію бюджетного процесу, здійснен­ня виваженої соціально-де­мографічної політики, регулю­вання міграційних процесів, наукових розробок.

Починаючи з квітня 2011 року, розпочато роботу з підго­товки до проведення Всеукраї­нського перепису населення 2012 року в м.Шепетівці та Шепетівському районі.

Наказом Головного управ­ління статистики у Хмель­ницькій області від 29.03.2011 №•61 затверджено Календар­ний план робіт на 2011 рік з підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2012 року.

Відповідно до розроблених заходів першочерговим завдан­ням було уточнення переліку та меж міських населених пунктів і перевірка в них адресного гос­подарства, яке було завершено до 1 жовтня цього року.

Слід зазначити, що стан ад­ресного господарства в м. Ше­петівці , смт. Грицеві та с.Судилкові, яке належить до великих сіл з населенням більше 3000 мешканців, вкрай незадовіль­ний. Номерні знаки житлових будинків не поновлювались з часів Всесоюзного перепису населення 1989 року.

У Шепетівці приблизно на 46% житлових будинків відсутні номерні знаки, всмт Грицеві — на 69%, в с.Судилкові — на 33%. Таблички з  назвами вулиць відсутні іі вщловідноу 31,41 та 35 відсотків. Багато номерних знаків будинків написані фарбою, крейдою.

Наступним етапом підготов­ки до проведення перепису на­селення є складання кварталь­них списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських поселеннях та великих сільських населених пунктах. На виконання Поста­нови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеук­раїнського перепису населен­ня» управління статистики у Шепетівському районі з 29.11.2011 року розпочало проведення цих робіт.

До проведення робіт із складання квартальних списків житлових будинків приватного сектору та житло­вих приміщень в інших будів­лях в м.Шепетівці залучено 15 реєстраторів, в емт Грицеві — З реєстраторів, в с.Судил­кові — 1 реєстратора, прий­нятих для виконання робіт за договорами цивільно-право­вого характеру. Робота зі складання квартальних списків здійснюється методом обходу всіх житлових будинків приватного сектору. Роботи будуть закінчені до 30 грудня поточного року. Навантажен­ня па одного реєстратора в се­редньому становить 500 жит­лових будинків.

Житлові будинки, що обслу­говуються управляючими ком­паніями «Житлофонд», «Уп-равдом» та організації співвласників багатоквартир­них будинків обходу не підля­гають.

У сільській місцевості сільські ради розпочали складання списків сільських населених пунктів. З огляду на те, що кожна сільська рада веде погосподарський облік і має повну інформацію про на­явне населення, складання списків проводиться секретаря­ми сільських рад.

Враховуючи те, що роботи із підготовки до перепису населен­ня значною мірою вплинуть на якість проведення самого пере­пису, управління статистики у Шепетівському районі звер­тається до мешканців міста і ра­йону з проханням відповідально поставитись до проведення всіх підготовчих заходів, не відмовля­ти реєстраторам в проведенні опитувань. З метою уникнення можливих випадків шахрайства з боку недобросовісних громадян кожен реєстратор має посвідчен­ня жовто-блакитного кольору з Гербом України, підписане міським головою і начальником управління статистики — в місті та головою районної державної адміністрації і начальником уп­равління статистики — в районі. Посвідчення скріплене печаткою управління статистики у Шепе­тівському районі.

До початку проведення пе­репису ще є в запасі цілий рік, тому управління статистики звертається до всіх мешканців міста і району з проханням встановити номерні знаки на своїх будинках. Це дасть змогу якісно провести перепис насе­лення в 2012 році.

Л.І.Петросян, начальник

управління статистики у Шепетівському районі.

 

 

0
репостів
0
репостів