Середа, 18 січня 2012 — Сайт міста Шепетівка

Зараз розпочався відбір кандидатів до вступуу вищі на­вчальні заклади МВС Украї­ни. Відбір проводиться серед учнів загальноосвітніх шкіл міста та району, цивільної мо­лоді.

Вибір професії — це дуже важливий крок для кожної лю­дини, від якого залежить її по­дальше життя. Він потребує ве­ликої уваги. За кілька місяців випускники покинуть стіни рідної школи. Більшість з них вже вибрали для себе заклади, де будуть здобувати освіту. А деякі ніяк не можуть зорієнту­ватися і визначитися, як про­фесію обрати. Ця інформація для тих, хто вирішив пов’язати свою подальшу долю з право­охоронними органами.

Які навчальні заклади го­тують спеціалістів за держав­ним замовленням для право­охоронної системи МВС Ук­раїни?

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ), Львівський державний уні­верситет внутрішніх справ, Одеський державний універ­ситет внутрішніх справ, До­нецький юридичний інститут внутрішніх справ. Націо­нальна юридична академія ім. Я. Мудрого (м. Харків).

Як здійснюється організа­ція відбору до зазначених на­вчальних закладів?

Відбір здійснюється відпо­відно до розпорядження Кабі­нету Міністрів України «Про проведення експерименту з підготовки фахівців для МВС». Порядок проведення експерименту регламентує організацію набору осіб до ВНЗ МВС за схемою «курсант- військовослужбовець-курсант».

На навчання за експери­ментальною програмою відби­раються лише юнаки у віці від 17 років 6 місяців до 24 років 6 місяців (станом на 1 вересня року вступу).

Кожен кандидат на навчан­ня індивідуально має ознайоми­тись з умовами проведення екс - периментальної підготовки та отримати роз’яснення щодо при­зову на строкову військову служ­бу. Абітурієнти складають тести в центрах оцінювання якості ос­віти з української мови та літе­ратури, історії України (матема­тика, біологія, іноземна мова за вибором). Особам, які виявили бажання навчатися у ВНЗ МВС України, необхідно обов’язково зареєструватись у центрах оці­нювання якості освіти.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної за­гальної середньої освіти всту­пають на навчання, конкурс­ний бал обчислюється з ураху­ванням співбесіди щодо готов­ності до навчання та проход­ження служби в ОВС, шляхом додавання балів сертифікатів УЦОЯО з конкурсних пред­метів, середнього балу доку­мента про повну загальну се­редню освіту, оцінки рівня фізичної підготовки.

Екзамен з фізичної підготов­ки і співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в ОВС проводиться в на­вчальному закладі МВС. Підчас навчання у ВНЗ курсанти при­зиваються на строкову військо­ву службу для проходження на­вчальної практики по лінії пат- рульно-постової служби.

Які переваги навчання в ВНЗ системи МВС України перед іншими навчальними закладами?

Під час навчання у ВНЗ МВС України за державним замовленням курсанти без­коштовно забезпечуються форменим одягом, житлом, харчуванням, отримують сти­пендію. Після закінчення на­вчання отримують диплом встановленого зразка з при­своєнням спеціального звання лейтенанта міліції. Випускни­кам вишів гарантується пра­цевлаштування в підрозділах органів внутрішніх справ об­ласті (за бажанням в будь-яко- му регіоні) за отриманим фахом.

Пріоритетними мотивами вступу на навчання є вихован­ня в собі почуття організова­ності та дисципліни, впев­неність у завтрашньому дні, бажання своєю працею в пра­воохоронних органах зробити посильний внесок в забезпе­чення особистої безпеки гро­мадян, захист їх прав та закон - них інтересів, щомісячне га­рантоване отримання грошо­вого забезпечення.

Детальну інформацію щодо порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС Украї­ни та іншу інформацію можна отримати в Шепетівському МВ УМВС України в Хмель­ницькій області за адресою: м. Шепетівка, вул. В. Котика, З, або за тел. 5-21-01.

А. В. Зайцева, психолог ВПЗ УМВС України в Хмельницькій області,

капітан міліції;

М. В. Котовський,

заступник начальника Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області з кадрового забезпе­чення, підполковник міліції.

Служба в органах місцевого само­врядування — це професійна на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в орга­нах місцевого самоврядування, спря­мована на реалізацію територіальною громадою своїх прав.

Посадовою особою місцевого са­моврядування є особа, яка має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок державного бюджету.

Посадами в органах місцевого са­моврядування є виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою, виборні посади, на які оби­раються або затверджуються особи відповідною радою, а також посади, на які особи призначаються міським го­ловою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою за­конодавством України.

Відповідно до статті 12 Закону Ук­раїни «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального рівного, прямого виборчого права і здійснює свої повно­важення на постійній основі.

Згідно зі статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук­раїні» секретар міської ради обираєть­ся за пропозицією міського голови відповідної ради з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді на постійній основі. Повноваження сек­ретаря міської ради закінчуються од­ночасно із закінченням депутатських по­вноважень у день відкриття першої сесії нового скликання.

Персональний склад виконавчого комітету міської ради відповідно до статті 51 Закону України «Про місце­ве самоврядування в Україні затверд­жується міською радою за пропозицією міського голови. До складу виконав­чого комітету входять, зокрема, міський голова, секретар міської ради, заступ­ники міського голови з питань діяль­ності виконавчих органів ради, керу­ючий справами виконавчого комітету міської ради.

Прийняття на посади заступників міського голови з питань діяльності ви­конавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради здійснюється відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в орга­нах місцевого самоврядування» шля­хом затвердження відповідною радою.

Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконав­чий комітет відповідно до статті 51 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Ук­раїні» здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Повноваження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету  закінчується після сформування нового складу виконавчого комітету.

На посади керівників управлінь, відділів та інших працівників виконко­му міської ради відповідно до ст. 10 ЗУ «Про службу в органах місцевого са­моврядування» прийняття здійснюєть­ся шляхом призначення їхміським го­ловою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою за­конодавством України.

З метою набуття практичного дос­віду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які пре­тендують на посаду державного служ­бовця чи посадової особи місцевого самоврядування, може проводитися їх стажування у державному органі, органі місцевого самоврядування терміном до двох місяців. Стажування про­ходять як особи, що вперше претенду­ють на посаду державного службовця чи на службу в органах місцевого са­моврядування, так і ті державні служ­бовці та посадові особи, які бажають зайняти більш високу посаду.

Служба в органах місцевого само­врядування відповідно до ст. 20 ЗУ «Про службу в органах місцевого самовря­дування» (крім загальних підстав, пе­редбачених Кодексом законів про пра­цю України) припиняється на підставі і в порядку, визначених законами Ук­раїни «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також у разі відмови посадової особи місце­вого самоврядування від складання Присяги, порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, неподання відомостей або подання посадовою особою не­правди вих відомостей щодо її доходів у встановлений термін, виявлення або виникнення обставин, що перешкод­жають перебуванню на службі, чи не­дотримання вимог, пов’язаних із про­ходженням служби в органах місцево­го самоврядування, досягнення поса­довою особою місцевого самовряду­вання віку перебування на службі.

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу і підписують її текст, визначений у ст. 11 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування».

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвою­ються ранги відповідно до зайнятої посади, рівня професійної кваліфікації і результатів роботи. Особам, які при­значаються на посади з випробуваль­ним строком, ранги присвоюються після його закінчення за результатами роботи. Черговий ранг присвоюється за умови якщо посадова  особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як два роки з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.  Посадова особа місцевого самоврядуван­ня може бути позбавлена рангу лише за вироком суду.

Ст. 12 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» встанов­лено обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самовряду­вання та її проходження. Ці обмежен­ня обумовлені особливостями служби і сприяють забезпеченню ефективної діяльності з виконання повноважень посадових осіб, запобіганню можли­вим зловживанням службовим стано­вищем, створенню умов для незалеж­ної професійної діяльності.

Ознайомлення з обмеженнями, по­в’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, є необхідною умовою при прийнятті на службу. Не­дотримання будь-якого з цих обмежень є підставою д ля відмови у прийнятті на посаду в органи місцевого самовряду­вання. Виявлення або виникнення об­ставин, що перешкоджають перебу­ванню на службі, чи недотримання ви­мог, пов’язаних із проходженням служ­би в органах місцевого самоврядуван­ня, є підставою для припинення служ­би відповідно до ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого са­моврядування».

Задля оцінки ділових та професій­них якостей, а також кваліфікації по­садових осіб посадові особи раз на чо­тири роки підлягають атестації та що­річно проводиться оцінка виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення до­бору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадо­вих осіб, їх потенціалу, потреб у підви­щенні кваліфікації та особистому роз­витку, планування кар’єри.

Кадровий резерв виконавчого ко­мітету міської ради створюється д/ія зайняття посад та просування служ­бою і затверджується міським голо­вою. До кадрового резерву зарахову­ються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобува­ють її.

Формування кадрового резерву пе­редбачає добір працівників, які спро­можні запроваджувати демократичні цінності правової держави та гро­мадського суспільства, відстоювати права людини і громадянина, мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналі­тичних здібностях для прийняття та успішного виконання управлінських і рішень.    

Лідія Курбацька

Виконавчим комітетом міської ради затверджено пе­релік питань для розгляду на засіданнях у першому квар­талі 2012 року. Передба­чається, що 19 січня викону­ючий обов'язки начальника МВ УМВС України у Хмель­ницькій області П. О. Сіворакшин доповідатиме про стан боротьби зі злочинністю в Шепетівці, а методист уп­равління освіти В. 1. Онісімчук — про хід виконання « Програми розвитку фізичної культури і спорту в загально­освітніх школах міста на 2010—2014 рр».

16 лютого на засіданні ви­конкому міської ради інформу­ватиме про хід виконання рішення виконкому від 18 чер­вня 2011 року «Про взаємо­дію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування Пенсійного фонду України в місті щодо наповнення бюд­жету Пенсійного фонду та стану розрахунків по єдино­му внеску на загальнообо­в’язкове державне соціаль­не страхування» началь­ник управління Пенсій­ного фонду у м. Шепетів­ці та Шепетівському районі Л. П. Танасієнко. На цьому ж засіданні начальник органі­заційного відділу міськви­конкому В. П. Голик допо­вість про діяльність громадських організацій Шепетівки.

15 березня на виконкомі міської ради розглядати­муться питання «Про хід ви­конання Програми розвитку дорожнього руху та його безпе­ки на території міста Шепе­тівки на період 2009—2012 рр.» (доповідач —начальник уп­равління житлово-комуналь­ного господарства та з питань регулювання земельних відносин виконкому міської ради А. Р Савчук) та «Прохід виконання роботи промисло­вості міста за 2011 рік» (до­повідач — начальник управ­ління економічного розвитку О. М. Гринь).

Наш. кор.

Відновлено освітлення двад­цяти вулиць і провулків та при­леглих територій протяжністю 12,2 км.

На капітальний та поточний ремонти вулиць (вперше!) з державного бюджету місто от­римало 2 млн 595 грн та з міського бюджету — 732,4тис. грн.

Зроблено капітальний та поточний ремонт 12 вулиць з асфальтовим покриттям та підсипано в щебеневому варі­анті 2 вулиці протяжністю 1,8 км.

Проведено благоустрій кладовища. Зокрема рекон­струйовано зливову каналіза­цію протяжністю 400 погонних метрів, підсипано щебенем го­ловну дорогу протяжністю 900 погонних метрів, видалено 50 сухостійних та «аварійних» де­рев, ліквідовано 6 стихійних сміттєзвалищ та розпочато огородження кладовища.

На підприємстві водопро­відно-каналізаційного госпо­дарства змонтовано три час­тотних перетворювачі для зменшення обсягів спожитої електроенергії, що дало мож­ливість досягти стовідсоткової проплати підприємством за електроенергію.

Розпочато реформування житлово-комунального госпо­дарства: визначено виконавця­ми послуг з утримання будинків та прибудинкових територій управлінські компанії « Управдом» та «Житлосервіс». Ство­рено 8 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

В об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку по вул. Горбатюка,12, за бюд­жетні кошти змонтовано (вперше за 20 років!)три нові ліфти.

Відповідно до рішення міської ради підписано кон­цесійний договір з ТОВ «Ше­петівка Енергоінвест» на от­римання в концесію об’єктів централізованого водо-, теп­лопостачання і водовідведення.

На проспекті Миру, 28, за позабюджетні кошти відкрито бювет «Чиста вода».

 

рік: цифри і факти


Завершується капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи (міський ба­сейн,що не функціонував 20 років). На роботи виділено 500 тис. грн з обласного бюджету, 478,3 тис. грн — з міського бюджету та залучено мільйон гривень інвесторів.

Згідно з Програмою соціально-економічного роз­витку Хмельницької області за кошти державного бюджету (1 млн 441 тис. грн) закін­чується будівництво окремо­го корпусу (дальні та актової зали загальноосвітньої школи №4.

Відкрито відділення соціально-побутової адаптації для обслуговування грома­дян з обмеженими можливо­стями, послугами якого кори­стуються понад 170 меш­канців міста.

Відкрито спортивний зал з пауерліфтингу для інвалідів з вадами опорно-рухового апа­рату (спортмайданчик «Корчагінець»).

На міські маршрути задіяно 10 комфортабельних автобусів марки МАЙ, пристосованихдля перевезення осіб з обмежени­ми фізичними можливостями. У 2011 р. Шепетівка стала єди­ним в Україні містом, де пере­везення пасажирів усіх пільго­вих категорій здійснюються безкоштовно.

У 2011 році зареєстрова­но 2843 письмових та усних звернень громадян до викон­кому міської ради. Матеріали щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графік особистих прийомів громадян міським головою, його заступниками оприлюд­нені на офіційному веб-сайті виконкому міської ради.

У 2011 р. відбулося 25 за­сідань виконавчого комітету міської ради, на яких розгля­нуто і прийнято 352 рішення. З метою оперативного        уравління господарськими і соціальними процесами вида­но 315 розпоряджень місько­го голови.


 

«Шановна редакціє! Торік у виконкомі міської ради нам надали дозвіл на встановлення у квартирі індивідуального котла. Цього літа ми його встановили. В інших містах нара­ховується плата за опалення місць загального користуван­ня багатоквартирних будинків. Але ми ніяк не можемо зро­зуміти, чи повинна нараховуватися нам плата за опалення під’їзду, сходового майданчика та підвалу, де йдуть комуні­кації, і якщо так, то чому вона не нараховується? Просимо нам та іншим мешканцям багатоквартирних будинків на­звати нормативні акти, якими користуються комунальни­ки, і розповісти про механізм розрахунків.

Сім'я Мельничуків, проспект Миру».

З цим листом редакція оз­найомила начальника управ­ління житлово-комунального господарства та з питань регу­лювання земельних відносин виконавчого комітету міської ради А.Р. Савчука. Андрій Романович інформує:

— Під’їзд, сходовий майдан­чик, підвал є місцями загаль­ного користування. Відповід­но до пункту 28 «Правил на­дання послуг з централізовано­го опалення, постачання хо­лодної та гарячої води і водо- відведення», що затверд­жені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування за опалення місць загального користування проводиться всім споживачам без винятку, які встановили індивідуальні ( ав­тономні) системи в квартирах багатоквартирних будинків.

«Методикою розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального ко­ристування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення», затвердженої Наказом Міністерства будів­ництва, архітектури та житло­во-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року за №359, який зареєст­ровано у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1237/13111, визначено, що розподіл витрат теплової енергії, спожитої для опален­ня місць загального користу­вання, між окремими помеш­каннями будинку, які не мають відокремленого входу, здійснюється пропорційно до їх загальної площі (без урахуван­ня елементів опалення).

Для цього для кожного по­мешкання розраховується ко­ефіцієнт витрат теплової енергії (без урахування еле­ментів опалення в під’їзді), який відображає частку загального платежу, що припадає на це помешкання.

Ви проживаєте в багато­квартирному будинку, а це зна­чить, що послугами місць за­гального користування корис­туються всі мешканці багато­квартирного будинку, якз інди­відуальним опаленням,так і з центральною системою тепло­постачання.

Площа місць загального користування вираховується як різниця між загальною пло­щею будинку,(сума площ по­верхів будинку, виміряниху ме­жах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін) та загальною площею квартири (без бал­конів, лоджій, терас).

Згідно з рішенням виконав­чого комітету Шепетівської міської ради №339 від 29.12.2010 року, для підприєм­ства теплових мереж встанов­лено тарифи на послуги з цен­тралізованого теплопостачан­ня без внутрішньобудинкових витрат, а саме:

тариф за 1 кв. м (з ПДВ) — 7,88 грн.

тариф за 1 Гкал (зТІДВ) —

281,29  грн.

Відповідно до «Методики» визначимо вашу оплату за опалення місць загального ко­ристування. У вашому будин­ку коефіцієнт складає 0,0024724 Гкал/міс. Для визначення частки місць загального ко­ристування, що припадає на вашу квартиру, необхідно пе­ремножити цю частку на за­гальну площу квартири: 0,0024724x44 кв. м = 0,11 Гкал.

З цього маємо, що для опа­лення вашої частки місць за­гального користування треба 0,11 Гкал.

Таким чином, згідно з існу­ючим тарифом (вартість 1 Гкал — 281,29грн)маємо:

281,29    грн х 0,11 Гкал = 30,94 грн.

Наведений вище розраху­нок виконано безпосередньо для вашої квартири. З огля­ду на названі законодавчі акти плата за опалення місць загального користування буде нараховуватися як вам, так і всім іншим споживачам без винятку, які встановили індивідуальні (автономні) системи опалення в кварти­рах багатоквартирних бу­динків. Ця плата буде нара­ховуватися тільки в опалю­вальний період.


 

0
репостів
0
репостів