Понеділок, 18 червня 2018 15:39

У Шепетівці полісмен побив літнього чоловіка, правоохоронці у цьому злочину не вбачають

Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд роз­гля­нув у су­до­во­му за­сі­дан­ні скар­гу ад­во­ка­та Юрія Гри­ба що­до без­ді­яль­нос­ті про­ку­ро­ра Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри. Су­до­ве за­сі­дан­ня від­бу­ло­ся 14 чер­вня.

Суть скар­ги по­ля­гає в то­му, що до Єди­но­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань не бу­ло вне­се­но ві­до­мос­тей про кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­шен­ня. Мо­ва йде про ви­па­док, який став­ся ще 30 бе­рез­ня в од­но­му з до­мо­во­ло­дінь міс­та Ше­пе­тів­ки. Близь­ко 14-ї го­ди­ни пра­ців­ник Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лен­ня по­лі­ції про­ник у ве­ран­ду бу­дин­ку міс­це­во­го жи­те­ля по­важ­но­го ві­ку, зір­вавши две­рі ве­ран­ди, по­чав ви­ри­ва­ти две­рі у ко­ри­дор. А ко­ли літ­ній чо­ло­вік від­чи­нив їх, то по­ліс­мен на­ніс йому удар ку­ла­ком по об­личчю. Зго­дом «слу­жи­тель пра­во­по­ряд­ку» ви­тяг­нув жи­те­ля бу­дин­ку у ве­ран­ду та на­ніс уда­ри но­га­ми по го­ло­ві та ін­шим час­ти­нам ті­ла, спри­чи­нив­ши йому мно­жин­ні ті­лес­ні уш­коджен­ня. Свід­ка­ми не­за­кон­них дій пра­во­охо­рон­ця ста­ли дру­жи­на по­тер­пі­ло­го та двоє вну­ків. У скар­зі ад­во­ка­та Юрія Гри­ба заз­на­че­но, що жін­ка звер­та­ла­ся до на­пад­ни­ка зі сло­ва­ми: «Ти ж — по­лі­цей­ський, що ж ти ро­биш?»

Та­кож у скар­зі ад­во­кат вка­зав і при­чи­ни дій по­ліс­ме­на, їм пе­ре­ду­ва­ла свар­ка по­тер­пі­ло­го з ма­тір’ю на­пад­ни­ка, що меш­кає по су­сідс­тву. Су­пе­реч­ка між су­сі­да­ми ви­ник­ла на по­бу­то­во­му ґрун­ті то­го ж дня.

— Він при­їхав на ав­то­мо­бі­лі, був одяг­не­ний у чор­ну фор­му, але без шев­ро­нів, — по­яс­ни­ла донь­ка по­тер­пі­ло­го.

Че­рез от­ри­ма­ні ті­лес­ні уш­коджен­ня літ­ній ше­пе­тів­ча­нин май­же мі­сяць про­вів у лі­кар­ні на ста­ці­онар­но­му та ам­бу­ла­тор­но­му лі­ку­ван­ні.

Поп­ри те що ро­ди­чі на­пи­са­ли у по­лі­ції за­яву що­до ху­лі­гансь­ких дій, про­ник­нення в жит­ло, ві­до­мос­ті про да­не кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­шен­ня не бу­ли від­ра­зу вне­сен­ні до Єди­но­го ре­єс­тру. Ли­ше че­рез де­який час рід­ні по­тер­пі­ло­го змог­ли до­би­ти­ся, аби їх внес­ли до ре­єс­тру ли­ше за ч. 2 ст. 162 (Не­до­тор­ка­ність жит­ла) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

— За весь цей час жод­них за­хо­дів пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми не вжи­ва­ло­ся, не здій­сню­ва­ли­ся будь­-які слід­чі дії. А лю­ди­на, яка жор­сто­ко по­би­ла мо­го бать­ка, і на­да­лі пра­цює у по­лі­ції. Мої ді­ти ста­ли свід­ка­ми цього по­бит­тя, во­ни та­кож от­ри­ма­ли пси­хот­равму, бо­ять­ся про­хо­ди­ти повз бу­ди­нок крив­дни­ка, — роз­по­ві­ла донь­ка по­тер­пі­ло­го.

У скар­зі ад­во­кат Юрій Гриб про­сив аби суд зо­бов’язав про­ку­ро­ра Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри внес­ти ві­до­мос­ті до Єди­но­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань про ско­єн­ня пра­ців­ни­ком по­лі­ції кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ч. 1 ст. 296 (Ху­лі­ганс­тво), та ч. 2 ст. 365 (Пе­ре­ви­щен­ня вла­ди або служ­бо­вих пов­но­ва­жень) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

Ця спра­ва, як то ка­жуть, в міс­тян на ус­тах, то­му до за­ли су­ду під­три­ма­ти по­тер­пі­лих прий­шла гро­мадсь­кість. Се­ред них — де­пу­тат місь­кої ра­ди, пред­став­ник ор­га­нів міс­це­во­го вря­ду­ван­ня, го­ло­ви гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій міс­та Ше­пе­тів­ки та ко­лиш­ній де­пу­тат Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни.

Зас­лу­хав­ши всі сто­ро­ни, слід­чий суд­дя Ше­пе­тівсь­ко­го місь­крайон­но­го су­ду Ігор Ого­род­нік вий­шов до на­рад­чої кім­на­ти. Зго­дом він ух­ва­лив від­мо­ви­ти в за­до­во­лен­ні скар­ги ад­во­ка­та Юрія Гри­ба. Ух­ва­ла ос­каржен­ню не під­ля­гає.

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:18

Коментарі (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Тобто, депутат був у ролі каталізатора на засіданні суду?
Тоді для позитивного вирішення свого питання людині треба рекомендувати запрошувати депутата на засідання суду. Або ще краще - в адвокатурі ввести посаду " чергового депута"!
Шуткую,...

Тобто, депутат був у ролі каталізатора на засіданні суду?
Тоді для позитивного вирішення свого питання людині треба рекомендувати запрошувати депутата на засідання суду. Або ще краще - в адвокатурі ввести посаду " чергового депута"!
Шуткую, звісно, але......

Детальніше
Novaya
Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением
No Internet Connection