Розділ Освіта

Лише 4 школи Шепетівки працюватимуть у стандартному режимі

Автор Дата22 вересня 2021

З 23 вересня - «жов­та» зо­на, отже від­ві­ду­ван­ня нав­чаль­них зак­ла­дів здо­бу­ва­ча­ми ос­ві­ти бу­де доз­во­ле­но за умо­ви на­яв­ності не менш ніж у 80 % пра­ців­ни­ків зак­ла­ду ос­ві­ти од­но­го з обов’яз­ко­вих до­ку­мен­тів, які під­тверджу­ють вак­ци­на­цію.

У нав­чаль­них зак­ла­дах Ше­пе­тів­ки, в яких вак­ци­но­ва­но мен­ше, ніж 80 % пра­ців­ни­ків, оф­лайн нав­чання від­но­вить­ся за умо­ви вакцинації відповідної кількості працівників. Уч­ні 1–4 кла­сів у всіх шко­лах без ви­нят­ку нав­ча­ти­муть­ся у кла­сах. Об­ме­жен­ня сто­су­єть­ся се­редньої та стар­шої лан­ки, тобто 5 - 11 класів.

Відзавтра 100 % пра­цю­ють у стандартному режимі чотири зак­ла­ди загальної середньої освіти громади — шко­ли № 3, № 8, НВК № 2 (гім­на­зія), НВК № 5 (пан­сі­он). Всі реш­та пе­ре­хо­дять на два дві на дис­танцій­не нав­чання. За цей час ко­лек­ти­ви змо­жуть вак­ци­ну­ва­ти­ся та від­но­ви­ти оч­не нав­чання, — коментує Га­ли­на Без­ко­ро­вай­на, зас­тупник місь­ко­го го­ло­ви Ше­пе­тівсь­кої ТГ.

Останнє редагування 22 вересня 2021