П'ятниця, 20 квітня 2018 13:47

У школах міста провели День цивільного захисту

Вчора у школах Шепетівки відбувся ряд заходів присвячений Дню цивільного захисту. Дітей навчали правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.

Лі­ній­ка, від­кри­ті уро­ки зі за­лу­чен­ням спе­ці­аліс­тів по ци­віль­но­му за­хис­ту, ком­плексні тре­ну­ван­ня, ек­скур­сії в по­жеж­ну та вій­сько­ву час­ти­ни, пе­рег­ляд кі­но­філь­мів — все це че­ка­ло уч­нів Ше­пе­тівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го ком­плек­су № 3 у скла­ді «За­галь­но­ос­вітня шко­ла І-І­ІІ сту­пе­нів ім. Н. Ри­ба­ка та лі­цей з по­си­ле­ною вій­сько­во-фі­зич­ною під­го­тов­кою».

День ци­віль­но­го за­хис­ту роз­по­чав­ся із за­галь­нош­кіль­ної лі­ній­ки. На ній уч­ням по­яс­ни­ли, що ос­новним зав­данням є нав­чи­ти­ся ді­яти зіб­ра­но та рі­шу­че, не роз­гу­би­ти­ся у ви­пад­ку ви­ник­нення над­зви­чай­ної си­ту­ації. Се­ред зап­ро­ше­них бу­ли при­сут­ні й ря­ту­валь­ни­ки.

По­тім прой­шли те­ма­тич­ні уро­ки, під час яких на­га­да­ли про ос­новні пра­ви­ла без­пе­ки.

При­мі­ром, дру­гок­ласни­кам го­лов­ний ін­спек­тор Ва­дим Гри­го­рен­ко про­вів май­стер-клас із одя­ган­ня про­ти­га­за. На­га­дав й про те, як ді­яти в над­зви­чай­них си­ту­аці­ях та за яким но­ме­ром те­ле­фо­ну­ва­ти у та­ких ви­пад­ках. Під час ді­ало­гу діт­ла­хи роз­по­ві­да­ли свої іс­то­рії, про те, що і ко­ли во­ни ба­чи­ли над­зви­чай­но­го та як ді­яли.

Стар­шоклас­ни­ків, ок­рім ос­нов ци­віль­но­го за­хис­ту, ці­ка­ви­ла й са­ма про­фе­сія ря­ту­валь­ни­ка. Нав­ко­ло ці­єї те­ми ве­ли­ся жва­ві об­го­во­рен­ня.

Ок­рім то­го, в хо­лі шко­ли вста­нов­ле­но те­ма­тич­ну вис­тавку за­со­бів пер­шої ме­дич­ної до­по­мо­ги.

У Шепетівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 ранок розпочався з загальношкільної лінійки, на якій відбулося урочисте відкриття Дня ЦЗ в школі.

Під час навчального процесу були проведені тренування з екстреної евакуації учнів та працівників. Учні 8-11 класів відвідали відкритий урок біології на тему «Вплив радіації на здоров’я людини, профілактика променевої хвороби», який провела Віцюк Валентина Степанівна.

Класними керівниками були проведені відкриті виховні години на теми: «Надання першої допомоги у випадку радіаційної небезпеки» Потім вчитель фізичної культури Вірченко Олег Анатолійович провів естафету– змагання для учнів 10 -11 класів за програмою предмета «Захист Вітчизни».

У ЗОШ №3  були проведені практичні заняття на теми: «Пожежна безпека та способи захисту органів дихання під час пожежі», «Гігієна відпочинку, профілактика сонячних і теплових ударів. Надання першої допомоги», «Перша домедична допомога у разі поранення, при опіках, переломах, кровотечах» та ін. 

При отриманні сигналу ЦЗ «Увага всім!» було оголошено команду про укриття в захисній споруді. Учні та вчителі виконали об’єктове тренування організовано, не допустивши виникнення паніки. 

З учнями 5-6 класів було проведено рольову гру «Культура безпеки життєдіяльності», а учні 7 класів переглянули фільми «Теракт», «Якщо вас взяли в заручники».

Однією з найбільш масових та активних форм удосконалення практичних навичок ЦО була комбінована естафета  між 8-10 класами. Завданням естафети було - пройти етапи по купинах без помилок і без зупинки та погасити уявну пожежу. Також у програмі змагань було відпрацьовано такі нормативи з ЦЗ: - складання та одягання протигазу; - одягання протигазу на постраждалого; подолання ділянки зараження у протигазі; накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла. 

Ряд подібних вищезгаданим заходам відбулися у всіх школах без виключень. За­га­лом, про­тя­гом дня шко­ля­рі по­чу­ли нас­та­но­ви та по­ра­ди що­до без­пе­ки жит­тє­ді­яль­нос­ті, та­кож в ос­вітніх зак­ла­дах під­би­ва­ли під­сумки ро­бо­ти уч­нів, вчи­те­лів та пер­со­на­лу з ос­нов ци­віль­но­го за­хис­ту.

За матеріалами Шепетівського районного сектору  ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та сайтів шкіл.

Адміністратор

Адміністратор сайту Шепетівки

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением