Четвер, 22 березня 2018 17:27

Відбувся благодійний концерт до Між­на­род­но­го дня людей з син­дро­мом Да­уна

Автор
Відбувся благодійний концерт до Між­на­род­но­го дня людей з син­дро­мом Да­уна Фото Дмитра Шпака

21 бе­рез­ня, у місь­ко­му бу­дин­ку куль­ту­ри від­бувся бла­го­дій­ний кон­церт «Жмень­ка доб­ро­ти», присвячений Між­на­род­но­му дню дітей і дорослих з син­дро­мом Да­уна. Бла­го­дій­ний кон­церт проводиться вже вдруге і від­бу­вся за спри­ян­ня ГО «Ше­пе­тівсь­ка спіл­ка за­хис­ту прав ді­тей та мо­ло­ді з ін­ва­лід­ністю внас­лі­док ін­те­лек­ту­аль­них по­ру­шень та ін­ших особ­ли­вос­тей роз­витку «Ді­ти сон­ця».

Міський голова Михайло Полодюк зазначив, що місь­ка ра­да зав­жди сто­яла на бо­ці та­ких ді­ток та під­три­му­ва­ла те­ри­то­рі­аль­ний центр, також зауважив, що міська влада за до­по­мо­гою розвитк у місті ін­клю­зив­ної ос­ві­ти допомагає ді­тям та їх бать­кам, тим самим сприяє поліпшенню якості життя людей з синдромом Дауна в майбутньому. 

Го­ло­ва гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції Люд­ми­ла На­умець по­дя­ку­ва­ла за під­трим­ку міс­це­вій владі та усім бла­го­дій­ни­кам, які до­лу­чи­ли­ся до ак­ції та ор­га­ні­за­ції свя­та. Се­ред них поса­дов­ці, де­пу­та­ти, ду­хо­венс­тво та під­при­єм­ці. Та­кож дя­ку­ва­ла тим, хто зро­зу­мів, як та­ким особ­ли­вим діт­кам важ­ли­ва під­трим­ка.

До за­хо­ду до­лу­чи­ла­ся й ГО «Асо­ці­ація бать­ків ді­тей з хро­мо­сом­ни­ми по­ру­шен­ня­ми та ін­ши­ми ва­да­ми роз­витку «Со­няч­ні ді­ти» на чо­лі з Ін­ною Кри­віць­кою.

Учасників за­хо­ду сво­їми вис­ту­па­ми по­ра­ду­ва­ли во­каль­ні та хо­ре­ог­ра­фіч­ні ко­лек­ти­ви міс­та. Се­ред них і «со­няч­ний» хлоп­чик Вадим Наумець — учас­ник між­на­род­них фес­ти­ва­лів твор­чості.

Дата 21 березня вибрана не випадково, вона символізує унікальну для людей із синдромом Дауна наявність копії однієї з хромосом 21-ї пари. У більшості людей – їх 46, а в тих, хто має цей синдром, – 47.

У грудні 2011 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала з 2012 року відзначати цей день усім державам і міжнародним організаціям, щоб підвищити рівень інформованості суспільства про синдром Дауна і привернути увагу до необхідності поліпшення якості життя людей з цим синдромом. 

Інформаційний відділ Шепетівської міської ради

Останнє редагування Четвер, 22 березня 2018 18:23

Новини Шепетівки в месенджерах

Підписуйся на Viber! | Підписуйся на Telegram!

Відео

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением