Четвер, 12 січня 2012 — Сайт міста Шепетівка

15 грудня делегація педа­гогів та учнів міста взяла участь у роботі регіональної науково-практичної конфе­ренції «Екологія Малополіського Погориння в умовах зро­стаючого антропогенного впливу», що відбувалася в м. Славуті. Захід став непересіч­ною подією у науковому та культурному житті регіону.

Під час конференції, що проводилася з ініціативи та підтримки ДІ Ї НАЕК«Енергоатом», Українського ядерного товариства, Національного науково-природничого музею НАН України та ін., обговорю­вали питання впливу природ­них та техногенних факторів на навколишнє середовище, на­прямки екологічного розвитку регіону з урахуванням прин­ципів екологічної безпеки, оп- тимізації регіональної природ­но-заповідної мережі.

Конференція стала зручним майданчиком для змістовних і докладних доповідей фахівців із провідних наукових установ України, зокрема: Національ­ного науково-природничого музею НАН України, Украї­нського ядерного товариства, Українського науково-дослід- ного інституту екологічних про­блем, Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України,

Хмельницького національного університету, Кам’янець- Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

До дискусій і обговорень актуальних питань щодо впли­ву промислових і енергетичних підприємств регіону на навко­лишнє середовище, напрямків екологічного розвитку регіону із урахуванням принципів еко­логічної безпеки, стану грунтів та водних об’єктів було залу­чено широке коло науковців, діячів культури і освіти, сту­дентів, школярів, представ­ників громадськості.

В обговоренні питання ролі екологічного виховання, про­паганди збереження довкілля та краєзнавчих досліджень взяли участь і педагоги з Ше­петівки: керівники гуртків еко­логічного центру І.М. Чумак, О.В. Філюк, вчитель біології ЗОНІ № 6 А.О. Гоненко. На виставці кращих учнівських наукових робіт були представ­лені екологічні дослідження учениці НВК № 1 А. Зайцевої (науковий керівник Л.М. Губарь, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Украї­ни), учениці НВКЛ’92 Ю. Бон- дарчук (науковий керівник О.М. Герасименко. заступник директора НВК№2), учениці ЗОНІ №4 Є. Самар (науковий керівник В.С. Віцюк, вчитель біології ЗОІІ.І№4), гуртківця екологічного центру С. Агапова (науковий керівник Л. В. Попадюк, керівник гуртка еколо­гічного центру).

—Праця над науковою робо­тою, участь у цьому заході — один із найяскравіших етапів мого життя, — ліпиться враженнями учасниця конференції, учениця НВК № 2 Юлія Бондарчук.

За словами керівника гуртків екологічного центру Ірини Чумак, дуже важливим і продуктивним у роботі конфе­ренції було те, що постійно відбувався обмін інформацією. Цікавими були доповіді, особ­ливо про етан деяких раритет­них рослин, занесених до Чер­воної книги України.

— Участь  конференції для мене — це насамперед мож­ливість обмінятись досвідом, — зазначає Ірина Миколаївна. - Ми змогли запозичити кращі напрацювання з екологічного

виховання дітей, окреслити власні перспективи, вести діло­ве спілкування з колегами-од- нодумцями.

— Під час заходу обговори­ли надзвичайно важливі питан­ня. — доповнює колегу вчитель біології ЗОНІ №6 Алла Гонен­ко. — Увага акцентувалася на екології регіону, перспективах розвитку атомної енергетики, пропонувалися способи вирі­шення екологічних проблем Малополіського Погориння. Крім того, учасники конференції мали змогу краще ознайомитись із принципами роботи Хмель­ницької АЕС, її проблемами.

Приємно зазначити, що до книги наукових статей, яка була надрукована за матеріалами кра­щих доповідей учасників конфе­ренції, поважних та шанованих науковців України, увійшли вис­тупи педагогів-шепетівчан.

Г.Б.Вихівська, методист

методкабінету управління

освіти виконкому Шепетівської міської ради.

Уже сімнадцятий раз у стінах НВК № 1 (ліцею) зібра­лися юні науковці зі шкіл та по­зашкільних установ міста. Усі вони представляли на розгляд компетентного журі результа­ти своїх науковихдосліджень.

Розпочали захід з урочис­того відкриття, на якому до Храму науки школярів запросили Богиня Мудрості та Магістр.

З вітальними слова­ми та побажаннями успіху до присутніх звернулися заступ­ник міського голови Т. П Зай­цева, начальник управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Л. І. Тихончук, директор НВК № 1

 Г. О. Можейко та док­тор економічних наук, доцент Хмельницького університету управління і права В. П. Сик­чак, який, зокрема, наголосив, що для того, щоб стати справжнім науковцем, потрібно багато працювати, відчувати потяг до науки.

Як зазначила у своєму виступі методист управлін­ня освіти Г. Б. Вихівська, шепетівські освітяни мають чим пишатися: за підсумка­ми роботи у 2010-2011 н.р. навчальні заклади міста увій­шли в десятку кращих в об­ласті, а міська філія МАН по­сіла друге місце. Відзначили і роботу кращих шкільних нау­кових товариств (ШНТ). За активну науково-дослідницьку і науково-пошукову діяльність Л. І. Тихончук вручила дипло­ми їх керівникам: дипломи І ступеня одержали педагогічний організатор ІІІНТ «Пошук» НВК№1 Л. Я. Дацко та ШНТ «Еврика» НВО№2 О. Є. Пристайчук, диплом II ступеня — педагогічний організатор ШНТ «Імпульс» НВК№2 О. М. Герасименко, а диплом III ступеня — педагогічний організатор ШНТ «Промінь» НВК№3 Н. П. Конончук.

  Відтак розпочали роботу безпосередньо у секціях. Цього року працювали за 17-ма основними напрямами. Важливо сказати, щодо складу журі на укових секцій залучили викла дачів вищих навчальних закладів, досвідчених педагогів, провідних фахівців, серед яких: В.В. Кудрик, кандидат біологічних наук, доцент Волинсько­го національного університету ім. Л.Українки, В.П. Сикчак, доктор економічних наук, до­цент Хмельницького уні­верситету управління і права, О.І. Іубін, кандидат медичних наук, І.Р. Карчевський,

кандидат психологічних наук, стар­ший викладач Університету «Острозька академія», Т.Г. Зайцева, магістр біології, заслужений вчитель України, І.П. Понятовська, лікар вищої категорії, директор медичного центру «Сіліцея», А.В. Ткач, старший викладач Хмельниць­кого університету управління і права.

Незважаючи на хвилюван­ня, школярі на високому нау­ковому рівні презентували пе­ред журі та іншими конкурсан­тами результати своїх дослід­жень. Водночас юні науковці не лише цікаво й переконливо викладали основні тези власних робіт, але й ставили питання опонентам, гаряче дискутували, відстоюючи власну позицію.

Закономірно, що й журі відзначило високий рівень учнівських наукових досліджень, їх пошуковий, експеримен­тальний характер, наукову но­визну та актуальність.

— У 2012 році від юних нау­ковців Шепетівки на II (облас­ний) етап МАН буде подано 37 наукових робіт, — підсумувала результати роботи Г. Б. Вихівська, — зокрема: із НВК №1 - 23, НВК№2 - 5, НВО№2 - 4, СЗОШ№2 - 1. ЗОШ №3 - 1, ЗОНІ №6- 1, ЦДЮТ — 2.

Тож подальших успіхів, но­вих досягнень та яскравих пе­ремог нашим юним науковцям у наступних етапах конкурсу!

О. Томашенко.

 

23 грудня в музеї Миколи Островського відбулися урочистості з нагоди 25-річчя від дня створення Шепетівської спілки ветеранів Афганістану.

0
репостів

Не пропускайте наші новини

Підписуйтесь на нас!

0
репостів