Середа, 14 березня 2018 13:37

У Шепетівці Центральний офіс «Сварогу» заблокували спецслужби

Автор Любов Гончарук
У Шепетівці Центральний офіс «Сварогу» заблокували спецслужби Фото Дмитра Шпака

Сьогод­ні, 14 бе­рез­ня, пра­ців­ни­ки Цен­траль­но­го офі­су кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп», що зна­хо­дить­ся у Ше­пе­тів­ці на ву­ли­ці Ті­то­ва, 1а, не змог­ли зай­ти до сво­їх ка­бі­не­тів. На про­хід­ній вхід бло­ку­ва­ли пра­ців­ни­ки міс­це­вої СБУ.

При­чи­ну, че­рез яку лю­дей сьогод­ні не впус­ка­ють на ро­бо­ту, ніх­то не знає. 

— Іні­ці­ато­ри — СБУ, — го­во­рить пред­став­ник міс­це­вої служ­би.

По­ці­ка­ви­ли­ся, до ко­го звер­ну­ти­ся, аби по­яс­ни­ли при­чи­ну, чо­му ж сьогод­ні ор­га­ні­зо­ва­но та­кі об­ме­жу­валь­ні за­хо­ди.

— ГУК (Го­лов­не уп­равлін­ня від­ді­лу по бо­роть­бі з ко­руп­ці­єю міс­та Ки­їв), — го­во­рить пред­став­ник міс­це­вої СБУ. — Тут ніх­то й ні­чо­го не ска­же, ми са­мі не зна­ємо… Іні­ці­ато­ри, во­ни ні­ко­му ні­чо­го не ка­жуть, ко­ли вий­дуть — то­ді… Во­ни за­раз в при­мі­щен­ні пе­ре­бу­ва­ють…

Про си­ту­ацію ні­чо­го не­ві­до­мо і ке­рів­ниц­тву.

— Не знаю, сам шо­ко­ва­ний. Ні­чо­го не по­яс­ни­ли, чо­му пе­ре­ві­ря­ють, — роз­по­вів Сер­гій Фі­люк, член Ра­ди ди­рек­то­рів, ви­ко­нав­чий ди­рек­тор (Про­ект «Рос­линниц­тво»).

На­ра­зі з пред­став­ни­ка­ми ор­га­нів пе­ре­вір­ки спіл­ку­ють­ся юрис­ти кор­по­ра­ції. Зай­ти до сво­їх ро­бо­чих місць доз­во­ли­ли час­ти­ні бух­галте­рів.

Ми бу­де­мо спос­те­рі­га­ти за тим, як на­да­лі роз­ви­ва­ти­меть­ся си­ту­ація та бу­де­мо по­ві­дом­ля­ти но­ві де­та­лі.

 

День за Днем

Останнє редагування Середа, 14 березня 2018 13:42

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением