Вівторок, 14 листопада 2017 18:28

Шепетівчани не дають «відрізати» газ до котелень

Автор Гурінович Наталія

Учо­ра, 13 лис­то­па­да, пра­ців­ни­ки ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зір­ва­ли плом­би на га­зо­во­му тру­боп­ро­во­ді, що на ву­ли­ці Ко­ро­лен­ка, та від­кри­ли кран по­да­чі бла­кит­но­го па­ли­ва. Та­ким чи­ном у Ше­пе­тів­ці роз­по­чав­ся скан­даль­ний опа­лю­валь­ний се­зон. Ли­ше чи на дов­го? Вже сьогод­ні, 14 лис­то­па­да, пра­ців­ни­ки ПАТ «Ше­пе­тів­газ» по­пе­ре­ди­ли теп­ло­пос­та­чаль­ни­ка про не­сан­кці­оно­ва­не під­клю­чен­ня та по­ча­ли під­го­тов­чі ро­бо­ти з пе­рек­риття га­зу.

На Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се, 32 вий­шли міс­тя­ни, щоб не доз­во­ли­ти пра­ців­ни­кам ПАТ «Ше­пе­тів­газ» пе­рек­ри­ти по­да­чу га­зу до ко­тель­ні. Лю­ди вик­ли­ка­ли по­лі­цію, щоб уник­ну­ти си­ло­вих кон­флік­тів. Га­зів­ни­ки теж, у свою чер­гу, звер­ну­ли­ся в по­лі­цію за за­хис­том.

— Ми ді­ємо від­по­від­но до за­ко­ну «Про ри­нок при­род­но­го га­зу», — по­яс­нив зас­тупник го­ло­ви прав­ління ПАТ «Ше­пе­тів­газ» Ана­то­лій Пра­щур. — Отож, «Енер­го­ін­вест» про­во­дить не­сан­кці­оно­ва­ний від­бір га­зу. Вчо­ра ми їх по­пе­ре­ди­ли, що про­тя­гом трьох діб во­ни ма­ють са­мос­тій­но при­пи­ни­ти спо­жи­ван­ня га­зу. Як­що во­ни цього не зроб­лять, газ­конто­ра має всі під­ста­ви ме­ха­ніч­но від’єд­на­ти га­зо­ву тру­бу від ко­тель­ні.

Лю­ди, які ли­ше на дру­гу до­бу від­чу­ли по­теп­ління у квар­ти­рах, по­пе­ре­ди­ли, що не да­дуть га­зів­ни­кам «від­рі­за­ти» газ.

— Ді­ти хво­рі­ють, пен­сі­оне­ри мер­знуть, у квар­ти­рах цві­туть сті­ни, а ще по­пе­ре­ду мо­ро­зи, — ви­гу­ку­ва­ли лю­ди, — Не да­мо від­клю­чи­ти ко­тель­ню від га­зу, бу­де­мо по­чер­го­во мі­ня­ти­ся, але з ву­ли­ці не пі­де­мо.

Міс­тя­ни обу­ре­ні, що пред­став­ни­ки вла­ди не до­по­ма­га­ють від­сто­юва­ти їх­ні за­кон­ні ви­мо­ги на теп­ло.

— Де на­ші де­пу­та­ти? — по­ці­ка­ви­ли­ся меш­канка ба­га­то­по­вер­хівки На­дія Про­хор­чук. — Си­дять у теп­лих ка­бі­не­тах. Ми за них го­ло­су­ва­ли, від­да­ли свої го­ло­си, бо на­ді­яли­ся на кра­ще. В нас у кож­но­му бу­дин­ку меш­кає де­пу­тат, але їх не­має з на­ми. Ось не­за­ба­ром ви­бо­ри, то­ді во­ни «вип­ли­вуть».

До то­го ж, не­сан­кці­оно­ва­не спо­жи­ван­ня га­зу теж пе­ред­ба­чає штраф­ні сан­кції.

— Згід­но з за­ко­но­давс­твом за увесь газ, спо­жи­тий без­лі­міт­но, вис­тавля­єть­ся «Укр­тран­сга­зом» для га­зо­роз­по­діль­чої ор­га­ні­за­ції роз­ра­ху­нок із ко­ефі­ці­єн­том 1.2, — по­яс­нив тех­нічний ди­рек­тор ПАТ «Ше­пе­тів­газ» Юрій Ли­чик. — У свою чер­гу, газ­конто­ра має пра­во вис­та­ви­ти спо­жи­ва­чу, який не­за­кон­но спо­жив газ, ці­ну з ко­ефі­ці­єн­том 2.

Отож, три­ва­ти­ме опа­лю­валь­ний се­зон у Ше­пе­тів­ці три до­би чи дов­ше, до­по­ки не­ві­до­мо.

День за Днем

Коментарі (5)

This comment was minimized by the moderator on the site

Анатолій Пращур - це перший голова Енергоінвесту, а Турінський був депутатом фракції партії регіонів, яку очолював Антонюк, і саме вони украли тепломережі.

This comment was minimized by the moderator on the site

вони не вкрали) вони просто не заважали, чи безкоштовно я думаю кожен зробить свій висновок :-)

This comment was minimized by the moderator on the site

Ну, ну , хай чекають, поки турінський пепекриє головний газогон, а правоохоронці теж хай далі сидять , теж в місті так само мешкають.
Банда б.ядь!

This comment was minimized by the moderator on the site

їбати чиновників на місцевому рівні а ті хай вище доповідають! Хай розбираються хто рублі вкрав!

This comment was minimized by the moderator on the site

А городянка Надія Прохорчук права. ДЕ НАШІ ДЕПУТАТИ? Чи вони лише до "білого дому" і на показушні заходи по місту ходять?

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением