П'ятниця, 20 січня 2012 — Сайт міста Шепетівка (Шепетовка)

17 січня 2012 р. відбулася ХХ(позачергова)сесія міської ради VI скликання. У зв'язку з тим, що міський голова С. А. Антонюк перебуває у відпустці, пленарне засідання вів секретар ради А. В. Липкань.

Першим депутати розг­лянули питання «Про міську програму підтримки сім'ї на 2012—2015 роки». Народні обранці взяли до відома інформацію відділу у спра­вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету про виконання Програми реал­ізації державної політики на підтримку сім’ї, жінок, мо­лоді та дітей у місті Шепетівці на 2007—2011 роки, що була затверджена рішенням сесії міської ради ЗО листопада 2006 р., а також прийняли Програ­му на 2012 —2015 роки і дору­чили відділу у справах сім’ї, мо­лоді та спорту (начальник відділу Н. В. Стасюк) здійснювати ко­ординацію роботи з виконан­ня завдань і заходів затверд­женої ними Програми.

На цьому ж сесійному за­сіданні окремим рішенням затверджено міську Програ­му забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо­ловіків на 2012—2015 роки. Також прийнято рішення «Про внесення змін в розділ 5 «Єдиний податок» додатку 2 рішення VI сесії міської ради 6 скликання № 19 від 27 січня 2011 року «Про встановлен­ня місцевих податків та зборів». Проект цього рішення попередньо обгово­рювався, як регуляторний акт, на громадських слухан­нях, а також на засіданнях де­путатських комісій, і при його прийнятті дебати не виникли. Відповідно до чинного зако­нодавства повний текст прийнятого рішення дру­кується в цьому номері газе­ти.

Прийнятим на сесії рішенням «Про затверджен­ня порядку і нормативів відрахування господарськи­ми організаціями до загаль­ного фонду міського бюджету частини прибутку щоквар­тальної фінансово-госпо­дарської діяльності у 2012 році» установлено, що кому­нальні унітарні підприємства та їх об’єднання спла­чують до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановлених порядків і нормативів за ре­зультатами щоквартальної фінансово-господарської  діяльності у 2012 році.

Останні 10 років відбула­ся докорінна зміна ролі і місця персональних комп’ютерів та інформаційних технологій в житті суспільства. Як показує практика, без нових інформа­ційних технологій вже немож­ливо уявити собі сучасну школу. Очевидно, що роль персональ­ного комп’ютера буде зроста­ти, відтак зростатимуть і вимоги до комп’ютерної грамотності учасників навчально-виховно­го процесу.

 

12 січня із плановим робочим візитом у Ше­петівці і Шепетівському районі перебував голова обласної дер­жавної адміністрації Василь Степанович Ядуха. У місті він відвідав державне підприємство «Шепетівський ремонтний за­вод» та Шепетівську центральну районну лікарню.

   Оглянувши виробництво на Шепетівському ремонтному заводі, губернатор поспілкувався з керівником заводу Миколою Васильовичем Жихаревим та працівниками підприємства.

  Варто сказати, що історія Шспетівського ремонтного за­воду починається 26 червня 1941 року як фронтового ар­тилерійського складу. Сьогодні він є одним із лідерів у своїй га­лузі в Україні. На підприємстві проводиться капітальний ре­монт озброєння, ракетно-ар­тилерійської техніки, виготов­ляються запасні частини,тех­нологічне обладнання та спецінструменти, комплекти чохлів, тентів, сумок, ременів до більшості зразків артилерійсь­кого озброєння і стрілецької зброї. Тут водночас проводить­ся навчання та підготовка фахівців з озброєння. У семи основних цехах заводу освоєно проведення капітального ре­монту більше ста зразків ар­тилерійського озброєння та стрілецької зброї. Підприєм­ство набуло великого досвіду з ремонту озброєння і військової техніки, виготовлення запас­них частин і спецінструментів для іноземних замовників.

 Як інформував голову обл­держадміністрації Микола Жихарев, питома вага підприємства у загальній сумі реалізованої продукції промис­ловості міста становить понад 40 відсотків, а середньомісяч­на зарплата працюючих в 1,7 разу перевищує середньоміську, заборгованості із бюджет­них платежів та виплати зарп­лати немає. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну, інвестиційну та інноваційну діяльність. Директор також ознайомив Василя Ядуху із проблемами заводу. Це насам­перед незначний обсяг замов­лень на капітальний ремонт озброєння для Збройних сил України, тому підприємство здебільшого самостійно вишу­кує замовлення на ремонт військової техніки у інших краї­нах. Губернатор у ході візиту наголосив, що сприятиме замовленням на ремонт сільськогосподарської техніки, адже в цьому є потреба.

  Перебуваючи на під­приємстві, Василь Ядуха дав коротке інтерв’ю журналістам місцевих та обласних ЗМІ, під час якого, зокрема, зазначив, що мета його поїздки— йти до людей, в трудові колективи, дивитися, що відбувається на­вколо, які є проблеми, і спільно, разом з керівництвом, разом з людьми їх вирішувати.

 

Питання номер один, — наголосив очільник області, — це підприємства, тому що це виробництво, Це робочі місця.

 

Сьогодні Шеиетівський ре­монтний завод — підприємство, яке можна назвати успішним. Я дякую таким керівникам, які сьогодні працюють на експорт, працюють на авторитет нашої Хмельниччини, на бюджет на­шого краю.

  Відзначив голова облдержад­міністрації і роботу міської вла­ди. За його словами, з прихо­дом нової влади у Шепетівці відбулися значні поліпшення:

 

 

Я побачив керівників і ко­манду, які зацікавлені у позитив­них змінах в місті і в пошуку шляхів вирішення проблем. Відповідно, й ми хочемо їм допомогти. Ми знає­мо проблеми, які існують зараз в місті,, і всі ці питання сьогодні на контролі, а частина з них уже практично вирішена.

 

Наступним пунктом у про­грамі робочого візиту губер­натора було відвідування Шепетівської центральної районної лікарні. Там Василь Ядуха вис­тупив перед медиками Шепетівщини, окресливши проблеми і перспективи галузі в області, звернувся до них зі словами вдячності за їх нелегку працю .

 

З-поміж іншого Василь Степанович наголосив на по­требі подальшого реформуван­ня медичної галузі, адже люди всюди однакові і всі повинні одержувати якісні медичні по­слуги.Губернатор також пообіцяв допомогти  шепетівським медикам у вирішенні питання  добудови перинатального цен­тру, з яким до нього звернуло­ся керівництво лікарні

Головним моментом зустрічі стало вручення головному лікарю ЦРЛ Валентину Мико­лайовичу Поліщуку документів на новий цифровий флюорог­раф вартістю 650 тис. грн.Крім того ,пакет документів на використання нового сучасного комп"ютерного класу  голова облдержадміністації вручив директору НВО № 3 О.О.Курганському.

Наприкінець візиту Василь Ядуха привітав шепетівчан з Новорічними та Різдвяними святами, побажав їм міцного здоров’я, достатку та успіхів.

До речі, цього ж дня Василь Степанович побував і в селищі Гриців Шепетівського району, де вручив директору Грицівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ключі від нового  шкільного автобуса.Документи на нові комп"ютерні класи отримали від губернатора директори Судилківської та Михайлюцької загальноосвітніх шкіл.

                                                                                               

О. Томашенко.

 

 

 

 

   

  

 

на ремонт військової техніки у інших краї­нах. Губернатор у ході візиту наголосив, що сприятиме за-

Сьогодні Шеиетівський ре­монтний завод — підприємство, яке можна назвати успішним. Я дякую таким керівникам, які сьогодні працюють на експорт, працюють на авторитет нашої Хмельниччини, на бюджет на­шого краю.


  


 


мовленням на ремонт сільськогосподарської техніки, адже в цьому є потреба.

Перебуваючи на під­приємстві, Василь Ядуха дав коротке інтерв’ю журналістам місцевих та обласних ЗМІ, під час якого, зокрема, зазначив, що мета його поїздки— йти до людей, в трудові колективи, дивитися, що відбувається на­вколо, які є проблеми, і спільно, разом з керівництвом, разом з людьми їх вирішувати.

Питання номер один, — наголосив очільник області, — це підприємства, тому що це виробництво, Це робочі місця.

Відзначив голова облдержад­міністрації і роботу міської вла­ди. За його словами, з прихо­дом нової влади у Шепетівці відбулися значні поліпшення:

Я побачив керівників і ко­манду, які зацікавлені у позитив­них змінах в місті і в пошуку шляхів вирішення проблем. Відповідно, й ми хочемо їм допомогти. Ми знає­мо проблеми, які існують зараз в місті,, і всі ці питання сьогодні на контролі, а частина з них уже практично вирішена.

Наступним пунктом у про­грамі робочого візиту губер­натора було відвідування Ше- петівської центральної районної лікарні. Там Василь Ядуха вис­тупив перед медиками Шене- тівщини, окресливши проблеми і перспективи галузі в області, звернувся до них зі словами